Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie stołu szwedzkiego oraz zapewnienia serwisu kawowego z pełnym wyposażeniem, niezbędnym do konsumpcji wraz z obsługą"
Nr 8-TP-2019; Termin składania ofert: do dnia: 5 czerwca 2019 r., godz.: 11:00

Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp oraz zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

Nazwa postępowania: „Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie stołu szwedzkiego oraz zapewnienia serwisu kawowego z pełnym wyposażeniem, niezbędnym do konsumpcji wraz z obsługą”.

Znak postępowania: 8-TP-2019

Termin składania ofert: do dnia:  5 czerwca  2019 r., godz.: 11:00

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 8-TP-2019

 

Formularz oferty - Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

   Informacja o rozstrzygnięciu postepowania