Prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy

 

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

    

Termin ochrony pracy jest wieloznaczny. W literaturze przedmiotu odróżnia się pojęcie ochrony pracy używane w znaczeniu ogólnym od pojęcia ochrony pracy stosowanego w nauce prawa pracy. Różnice w ujmowaniu tego pojęcia w nauce prawa dotyczą zarówno przedmiotu ochrony, jak i jej celu oraz zakresu.

W niniejszym serwisie zostanie przedstawione pojęcie ochrony pracy używane w prawie pracy - jego geneza, rozwój i obecne znaczenie, ze zwróceniem uwagi na znaczenie tego pojęcia w Unii Europejskiej....

 

W Polsce, która od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, coraz częściej odróżnia się pojęcie ochrony pracy używane w znaczeniu szerszym od pojęcia ochrony zdrowia i życia pracownika. Zwraca się przy tym w literaturze prawniczej uwagę na to, że dawniej używane pojęcie bezpieczeństwo i higiena pracy, eksponujące obowiązki stron stosunku pracy, szczególnie pracodawcy, i ograniczające się do zapewnienia technicznych wymagań środowiska pracy zastępuje się pojęciem ochrona zdrowia i życia pracownika [Wyka T. Ochrona zdrowia i życia pracownika. Warszawa 2003, s. 9]. Również w przepisach polskich, w drodze ewolucji prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, coraz bardziej uwzględnia się pracownika jako podmiot chroniony, dążąc do tworzenia koncepcji ochrony pracy na wzór skandynawski, gdzie w pojęciu tym uwzględnia się fizyczne, społeczne i psychologiczne aspekty zatrudnienia [Świątkowski A.M. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kraków 2003, s. 7]. ...

 

 

       W aktach prawnych, odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy prawodawcy stosują często pojęcia, które wprawdzie nie są bliskoznaczne, ale bywają używane zamiennie, nawet przez specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniają stan środowiska pracy. Najczęściej dotyczy to prac szczególnie: szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych i prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponieważ poszczególne pojęcia mają odmienny charakter, służą innym celom w zakresie prewencji i w prawodawstwie są używane w innym znaczeniu, warto je przybliżyć na łamach „Bezpieczeństwa Pracy".

W serwisie wyjaśniono znaczenie pojęć prac szczególnie szkodliwych, uciążliwych, prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przedstawiono różnice między nimi, jak też akty prawne, w których te pojęcia są używane i cele, dla których zostały stworzone. Nie są to terminy bliskoznaczne, a bywają używane zamiennie, nawet przez specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniają stan środowiska pracy. Pojęcia te służą jednak innym celom w zakresie prewencji. ...