AKTYWNI W PRACY

 

Aktywność fizyczna jest zazwyczaj definiowana jako „dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziomy energii spoczynkowej”. Ta szeroka definicja obejmuje wszelkie formy aktywności fizycznej, tzn. rekreacyjną (w tym większość dyscyplin sportowych oraz taniec), zawodowe uprawianie sportu, aktywność fizyczną w domu i jego okolicy oraz aktywność fizyczną związaną z transportem. Obok czynników osobistych, wpływ środowiska na poziomy aktywności fizycznej może mieć wymiar fizyczny społeczny i ekonomiczny.

Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane. Ludzkie ciało zostało skonstruowane do ruchu, stąd wymaga regularnej aktywności fizycznej do optymalnego funkcjonowania i unikania chorób. Udowodniono, że siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju wielu chronicznych schorzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, stanowiących główną przyczynę zgonów w świecie zachodnim [1].

 

Prowadzenie aktywnego życia przynosi wiele innych korzyści społecznych i psychologicznych, a między aktywnością fizyczną i średnią długością życia zachodzi bezpośrednia relacja wskazująca, że populacje aktywne fizycznie zazwyczaj żyją dłużej niż populacje nieaktywne. Ludzie prowadzący siedzący tryb życia po intensyfikacji aktywności fizycznej zgłaszają lepsze samopoczucie zarówno z punktu widzenia fizycznego, jaki i psychicznego, oraz cieszą się lepszą jakością życia [1].

 

Powszechnie uważa się, że osoby wykonujące swoje zadania zawodowe i nie korzystające często ze zwolnień cieszą się dobrym zdrowiem. Tymczasem co drugi pracownik średnich i dużych firm w Polsce ma nadmierną masę ciała, prowadzącą do wzrostu ryzyka licznych chorób przewlekłych. Co czwartemu często dokucza złe samopoczucie, dolegliwości i bóle, a tyle samo kilka razy w tygodniu odczuwa silne zmęczenie. W konsekwencji ponad 40% pracuje przynajmniej przez godzinę lub dwie w ciągu dnia na tzw. zwolnionych obrotach (prezentyzm), a tylko co czwarty ma duże zasoby siły i witalności [2].

 

Pracownicy oczekują od swoich firm działań, które będą wspierać ich zdrowie - zdecydowana większość oczekuje różnych działań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną [2].

Biorąc powyższe pod uwagę w roku 2020 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy” poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących. Kampania była realizowana w ramach w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022), finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

W ramach kampanii,wewspółpracy z 15 oficjalnymi jej partnerami (instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z całego kraju), przygotowano i zorganizowano 61 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ok. 134,2 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki. Instytut zorganizował lub współorganizował 1 wideokonferencję oraz 2 seminaria, w których uczestniczyły łącznie 272 osoby.

 

Ponadto opracowano i wydano 15 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii w wersji drukowanej i elektronicznej. Materiały w wersji drukowanej (4 rodzaje) upowszechniono w nakładzie ok. 1,4 tys. egz. wśród uczestników działań kampanii. Materiały w wersji elektronicznej (11 rodzajów) były upowszechnione bezpośrednio wśród uczestników działań kampanii i przedstawicieli mediów, a także poprzez stronę internetową kampanii, profil Instytutu w mediach społecznościowych, strony internetowe partnerów kampanii i ich profile w mediach społecznościowych, a także ekrany na dworcach PKP oraz w placówkach medycznych (kampania promocyjna na dworcach PKP oraz w placówkach medycznych pozwoliła na dotarcie z przesłaniem kampanii do ponad 1,4 mln odbiorców). Dodatkowo to partnerów kampanii trafiły 2 rodzaje materiałów promocyjnych kampanii w łącznym nakładzie 4,1 tys. szt.

 

Na potrzeby kampanii utworzono serwis internetowy www.ciop.pl/aktywniwpracy (24 podstrony), który pozwolił na dotarcie z treściami w nim opublikowanymi do 13,7 tys. osób. Na potrzeby promocji kampanii na profilu społecznościowym Facebook Instytutu przygotowano 19 tematycznych postów dotyczących tematyki kampanii, które trafiły do ok. 60 tys. odbiorców. Informacje dotyczące kampanii trafiły także do odbiorców 3 wydań newslettera CIOP-PIB. Prowadzono dodatkową promocję kampanii w mediach (publikacje prasowe, reklamy, artykuły sponsorowane, reklamy – 10 publikacji), która pozwoliła na dotarcie z przesłaniem kampanii do ok. 56,31 tys. odbiorców.

 

Partnerzy kampanii przygotowali i przeprowadzili 58 własnych działań kampanii wpisujących się w cele i założenia kampanii. Działania te realizowane były m.in. przez: PGE Dystrybucja S.A., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział w Opolu oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. W działaniach tych uczestniczyło łącznie ok. 134 tys. osób.

 

 

Koordynator kampanii:

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

 

 [1] „Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie”. Czwarty projekt skonsolidowany zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie” na zebraniu w dniu 25 września 2008 r.

[2] Publikacja „Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników? Raport opracowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.