Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS/NDN

Wykaz
Opis

KOMUNIKAT XIII

KOMUNIKAT XIII

 

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – czwarta część (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:59619b36-fccf-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF; https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:59619b36-fccf-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF)

 

 

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla akrylonitrylu: ośmiogodzinne – 1 mg/m3 (0,45 ppm); krótkotrwałe – 4 mg/m3 (1,8 ppm) i propozycję oznakowania „skóra”. Wartości te będą miały zastosowanie po czterech latach od wejścia w życie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE.

 

Akrylonitryl to substancja rakotwórcza kategorii zagrożenia 1B. Główne zastosowania akrylonitrylu to produkcja włókien akrylowych i modakrylowych, tworzyw sztucznych ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i SAN (styrenakrylonitryl) oraz synteza akrylamidu i nitrylu kwasu adypinowego. W 2016 r. w 29 zakładach pracy w Polsce na akrylonitryl było narażonych ponad 900 osób. Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w latach 2016-2017  nie odnotowano przypadków przekroczenia dotychczas obowiązującej wartości NDS (2 mg/m3) lub wartości chwilowej, NDSCh (10 mg/m3).

 

Þ     Informacje dotyczące akrylonitrylu w środowisku pracy można znaleźć w:

-   bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl

-   kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy http://www.ciop.pl/pimosp_strona

Þ     Prosimy o przekazywanie do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl) informacji dotyczących:

-   stosowania akrylonitrylu w przedsiębiorstwach

-   poziomów stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

-   liczby narażonych pracowników

-   stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

Þ     W celu ograniczenia narażenia zawodowego na akrylonitryl do proponowanych przez Międzyresortową Komisję ds.  NDS i NDN poziomów dopuszczalnych stężeń, tj. NDS – 1 mg/m3 oraz NDSCh – 3 mg/m3, wskazane jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z forum zadawania pytań w bazie CHEMPYł (www.ciop.pl/chempyl), a także do dzielenia się na forum dyskusyjnym bazy Państwa doświadczeniami związanymi z narażeniem na akrylonitryl, a szczególnie informacjami na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem tego czynnika, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładach.