Moda na bezpieczeństwo

 

Podsumowanie kampanii „Moda na bezpieczeństwo”

 

    Od marca do grudnia 2019 r. Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego realizował kampanię społeczną pt. „Moda na bezpieczeństwo”. Jej celem było podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.
    W realizację działań kampanii włączyło się 40 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z całego kraju). We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 55 przedsięwzięć, w których uczestniczyło w sumie ok. 29,7 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki.Fot. Partnerzy kampanii „Moda na bezpieczeństwo” (Warszawa, 17.12.2019 r.)

 

   Przygotowując kampanię pn. ”Moda na bezpieczeństwo” zadbano nie tylko o odpowiednie zaprogramowanie działań, ale także zapewnienie materiałów dla uczestników działań kampanii oraz osób zainteresowanych jej tematyką. W ciągu roku opracowano i wydano 15 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, w wersji drukowanej i elektronicznej. Plakaty, ulotki kampanii i materiały konferencyjne w wersji drukowanej upowszechniono wśród ok. 6 tyś. uczestników działań kampanii organizowanych przez Instytut oraz partnerów kampanii.  Przygotowano także materiały w wersji elektronicznej, które były udostępnione na stronie internetowej kampanii www.ciop.pl/mnb. Biorąc pod uwagę znaczenie we współczesnej komunikacji masowej materiałów filmowych przygotowano m.in. animowany film reklamowy kampanii, promujący tematykę kampanii. Animacja pt. „Matysek” dotyczy konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac domowych. Autorką filmu jest Joanna Jóźwicka, laureatka konkursu filmowego O!ZNAKI PRACY, zorganizowanego przez CIOP-PIB w 2017 r. Film był promowany na portalu Youtube oraz na profilu społecznościowym Facebook.


   W ramach współpracy z mediami przygotowano i opublikowano reklamy prasowe, które trafiły do ok. 120,5 tys. odbiorców czasopism. Dodatkowo opublikowano reklamy kampanii w Internecie, co umożliwiło dotarcie z przesłaniem kampanii do ok. 320 tys. odbiorców. Informacje dotyczące kampanii były ponadto publikowane w medium społecznościowym jakim jest Facebook, a posty dotyczące kampanii dotarły do ok. 30,9 tys. odbiorców.


   Duże znaczenie dla oceny przeprowadzonych w ramach kampanii działań miała ocena skuteczności kampanii. Ocenę przeprowadzono wśród uczestników jednego z przedsięwzięć kampanii (ankieta audytoryjna, n=61) oraz wśród partnerów kampanii (CAWI, n=24). Uczestnicy konferencji ocenili skuteczność oddziaływania na poziom ich wiedzy i kompetencji wiedzy przekazanej podczas konferencji, w której brali udział. Wiedza z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy przekazana podczas konferencji może przyczynić się do poprawy warunki pracy ok. 5,9 tys. pracowników. Co ważne konferencja spełniła założoną rolę, tzn. wypłynęła na podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy, czemu sprzyjały forma przygotowania oraz organizacji konferencji oraz wysoka jakość merytoryczna poszczególnych cześci programu. Z oceny przeprowadzonej wśród partnerów kampanii wynika, że zgdnie z założeniami przeprowadzili oni zarówno działania edukacyjne, informacyjne, jak i promocyjne dotyczące tematyki kampanii. Działania te miały na celu zarówno podniesienie świadomości (wykres 1), jak i poziomu wiedzy uczestników z zakresu kultury bezpieczeństwa w pracy oraz sytuacjach pozazawodowych. Z opinii partnerów kampanii kampania wpłynęła pozytywnie na budowanie u tych osób pozytywnej postawy wobec bezpieczeństwa pracy (wykres 2) oraz przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa pracy.
 

Wykres 1. „Czy przeprowadzone działania miały na celu podniesienie świadomości ich uczestników z zakresu kultury bezpieczeństwa w pracy oraz w sytuacjach pozazawodowych?”

Wykres 2. „Czy Pani/Pana zdaniem kampania wpłynęła pozytywnie na budowanie pozytywnej postawy wobec bezpieczeństwa pracy?”

   Kampania „Moda na bezpieczeństwo” została zrealizowana w ramach zadania programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” i pozwoliła dotrzeć z informacjami dotyczącymi kultury bezpieczeństwa pracy do ok. 30 tys. osób (uczestnicy bezpośredni przedsięwzięć kampanii zorganizowanych przez CIOP-PIB oraz partnerów) oraz ok. 490 tys. odbiorców pośrednich (odbiorców materiałów, działań medialnych, treści publikowanych w Internecie oraz w mediach społecznościowych). Pozostaje więc mieć nadzieję, że choć w pewnym stopniu kampania przyczyniła się do zmiany kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka.