Mikrofirma – MAXI BHP
 Kampania społeczna 2022
 Mikrofirma - MAXI BHP

 

Według danych GUS mikroprzedsiębiorstwa stanowią aż 97% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej i to niestety w nich rejestruje się większość wykroczeń w zakresie naruszeń przepisów bezpieczeństwa pracy. Główne zastrzeżenia organów nadzoru dotyczą niesystematycznej oceny ryzyka zawodowego, niedokonywania oceny skuteczności po wprowadzeniu działań korekcyjnych i naprawczych oraz nieuwzględniania w ocenie ryzyka nowo pojawiających się zagrożeń.

Centralny Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach wspierania przedsiębiorstw w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy ogłosił w 2022 r. kampanię społeczną pn. „Mikrofirma – Maxi BHP”, której celem jest promowanie bezpieczeństwa pracy i budowanie kultury bezpieczeństwa w małych firmach.

Do udziału w kampanii zapraszamy wszystkie organizacje, instytucje i firmy, zainteresowane promowaniem bezpieczeństwa pracy i budowaniem kultury bezpieczeństwa w mikroprzedsiębiorstwach poprzez:

  • nagłaśnianie kampanii i jej przesłania,
  • współorganizowanie z nami przedsięwzięć kampanii,
  • udział w wydarzeniach kampanii,
  • organizowanie własnych wydarzeń wpisujących się w cele kampanii.

 

Kontakt w sprawie kampanii:

Agnieszka Szczygielska
tel. 22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

Więcej informacji na temat kampanii:

www.ciop.pl/maxi-bhp

www.facebook.com/cioppib

 

Kampania jest organizowana w ramach 3. etapu zadania pt. „Informacyjne kampanie społeczne na rzecz podnoszenia jakości życia w pracy” realizowanego w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministerstwa właściwego ds. pracy. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

 
0
0
0
3
3
5
3
2