Książki, broszury


Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne

 

Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji zebrano informacje opracowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego z ostatnich lat na temat produkcji i stosowania biopaliw jako działania proekologicznego. Zdefiniowano biopaliwa oraz wady i zalety ich stosowania. Omówiono zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z ich produkcją i stosowaniem oraz działania i środki służące ograniczeniu do minimum narażenia na niebezpieczne substancje stosowane do ich produkcji, które należy przedsięwziąć. Publikacja jest przeznaczona dla producentów i użytkowników biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-207-0
Rok wydania: 2016


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X)
- pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak

 

Publikacja przygotowywana we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia zarówno pracodawcy, jak i jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.
Publikacja zawiera zaktualizowane wykazy wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych oraz zaktualizowane wykazy piśmiennictwa dotyczące poszczególnych czynników.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w X. wydaniu dotyczą ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, które zostały określone w rozporządzeniach MRPiPS – DZ.U. 2016 poz. 950 oraz poz. 952.

 

Cena 25 zł + 5%VAT

 Format: A5
Liczba stron: 443
ISBN: 978-83-7373-229-2
Rok wydania: 2016


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2016


Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym – potencjalne zagrożenia, zasady bezpiecznej pracy
- L. Zapór, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji scharakteryzowano nanotechnologie mające zastosowanie w przemyśle ceramicznym, specyficzne właściwości nanomateriałów i ich wpływ na organizm człowieka, potencjalne zagrożenia dla zdrowia, narażenie w miejscu pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego. Przybliżono zasady bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów oraz wsparcie osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w działaniach zmierzających do wdrażania dobrych praktyk zawodowych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-208-7
Rok wydania: 2016


Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów. Zalecenia
- T. Jankowski

 

W publikacji przedstawiono metodę oceny działania instalacji wentylacji miejscowej i rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów. Omówiono zagadnienia dotyczące: przygotowania i kontrolowania charakterystyki przepływowej w komorze testowej, pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności względnej powietrza w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczenia powietrza, określania stężenia zanieczyszczenia powietrza i znacznika gazowego w otoczeniu obiektu badań. Ponadto przedstawiono przykładową ocenę działania instalacji wentylacji i rozdziału powietrza wentylacyjnego w procesach obróbki mechanicznej systemu pianek elastycznych formowanych.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-211-7
Rok wydania: 2016


Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia
- E. Jankowska, T. Jankowski, W. Zatorski, P. Sobiech

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne jest zagadnieniem bardzo złożonym i trudnym do osiągnięcia bez wiedzy na temat rzeczywistego narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA), a także bez wiedzy na temat rozprzestrzeniania się NOAA w pomieszczeniach pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne, jak również stanowisk usytuowanych w tych samych pomieszczeniach, w których występują źródła emisji NOAA, zlokalizowanych jednak w pewnej odległości od tych źródeł. Na tych stanowiskach zagrożenie NOAA może wystąpić w wyniku rozprzestrzeniania się cząstek o nanowymiarach w całym pomieszczeniu w różny sposób, w zależności od lokalizacji źródeł emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej. Istotny wpływ na proces rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczeń pracy mogą mieć również parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

W broszurze przedstawiono zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się NOAA w pomieszczeniach pracy, poprzez stosowanie profilaktyki technicznej do ochrony pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne oraz pracowników zatrudnionych w danym pomieszczeniu na innych stanowiskach, na których nie są wytwarzane lub stosowane nanomateriały. Omówiono metodykę badania rozprzestrzeniania się NOAA w środowisku pracy oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań uzyskanych podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu. Przedstawiono zalecenia do profilaktyki technicznej dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz filtrów powietrza.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-230-8
Rok wydania: 2016


Substancje rakotwórcze we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy i życia przez pojazdy samochodowe
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak, J. Kowalska, J. Surgiewicz, A. Woźnica

 

Celem publikacji jest rozbudzenie świadomości oraz zwrócenie uwagi, zarówno osób pracujących zawodowo w narażeniu na spaliny silników, jak i przebywających w otoczeniu spalin emitowanych przez transport drogowy i publiczny, na występowanie w tych spalinach substancji rakotwórczych. Podano charakterystykę wybranych substancji rakotwórczych (WWA, metale i ich związki, benzen, formaldehyd) zawartych w cząstkach stałych emitowanych z silników wraz ze spalinami. Wskazano zasady ochrony pracowników narażonych na spaliny oraz omówiono podstawowe działania profilaktyczne. Podano przykładowe wyniki badań nad zawartością substancji rakotwórczych w spalinach silnika Diesla i benzynowego.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-205-6
Rok wydania: 2016


Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych
- D. Kondej

 

W publikacji przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na nanomateriały, scharakteryzowano rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych i opisano metody ich badania. Przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek tlenku glinu, tlenku cynku i tlenku ceru na właściwości powierzchniowe monowarstwy lipidowej jako najprostszego układu modelującego błony biologiczne. Zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowej membrany biomimetycznej, odpowiadającej składem naturalnej błonie występującej w części pęcherzykowej układu oddechowego człowieka. Publikacja jest przeznaczona dla pracodawców i pracowników zatrudnionych  w warunkach narażenia na nanomateriały, w tym na nanomateriały zawierające metale i związki metali, dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach oraz laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.

 

Cena: 15 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-232-2
Rok wydania: 2016


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A Gajek, M. Sankowska, K. Sałasińska

 

Proces palenia się tworzyw sztucznych jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów. Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji zawarto ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów. Przedstawiono działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom: chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów), organizacyjne i wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2016


Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
- W. Zatorski

 

W publikacji przedstawiono rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono zagrożenia chemiczne spowodowane przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki występujące podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności. Przedstawiono metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zarówno na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki, jak i substancje chemiczne powstające podczas destrukcji termicznej tych tworzyw. Wskazano sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego oraz przedstawiono wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność i zagrożeń, które powodują.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-186-8
Rok wydania: 2014


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów
- Wojciech Domański, Joanna Kurpiewska

W obrocie towarowym znajdują się tysiące niebezpiecznych substancji chemicznych. Przedstawione w opracowaniu zasady bezpiecznego magazynowania pomogą znaleźć optymalne i racjonalne rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie magazynowania i przemieszczania chemikaliów. W broszurze przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące magazynów chemikaliów, sposób oznakowania magazynów, zasady bezpiecznej pracy i sposób postępowania podczas uwolnienia chemikaliów oraz zasady magazynowania chemikaliów różnych klas.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-146-2
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.

Cena:   10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz Jankowski

W ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Rok wydania: 2012