Książki, broszury


Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2022 (wydanie XIII zmienione)
- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. W poradniku zawarto także zaktualizowane wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

 

W XIII wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do polskiego prawa w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2022 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (substancji chemicznych, pyłów, hałasu, czynników biologicznych, promieniowania jonizującego, środowiska termicznego), profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem czy chorób zawodowych, określonych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach polskich oraz dyrektywach europejskich.

 

Cena: 30 zł + 5%VAT

 

Errata  Format: A5
Liczba stron: 396
ISBN: 978-83-7373-346-6
Rok wydania: 2022


Enteropatogenne bakterie i wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów oczyszczania ścieków. Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji.
- Agata Stobnicka-Kupiec, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk

W broszurze opisano czym są enteropatogeny, w jaki sposób się manifestują i czym objawiają się wywoływane przez nie stany zapalne. Grupą zawodową szczególnie narażoną na kontakt z enteropatogenami w trakcie wykonywania czynności zawodowych są pracownicy oczyszczalni ścieków. Wody, które są zanieczyszczone ściekami stanowią bowiem potencjalne źródło zagrożenia epidemiologicznego. W materiale można również znaleźć wytyczne dotyczące metodyki pobierania próbek wykorzystywanych w celu detekcji enteropatogennych bakterii i wirusów w zakładach oczyszczania ścieków oraz wytyczne do metodyki  izolacji, detekcji i identyfikacji enteropatogennych bakterii i wirusów.

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-380-0
Rok wydania: 2022


Enteropatogenne bakterie i wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów oczyszczania ścieków. Zalecenia do oceny i ograniczenia narażenia.
- Agata Stobnicka-Kupiec, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk

W broszurze opisano, jakie są źródła wirusów w zakładach oczyszczania ścieków, podano też definicję i podział szkodliwych czynników biologicznych. W tekście znaleźć można informacje o tym, w jaki sposób oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem na enteropatogenne bakterie i wirusy, a także w jaki sposób je ograniczać. Częścią materiału jest także dokumentacja oceny ryzyka w zakresie czynników biologicznych w środowisku pracy pracowników zakładów oczyszczania ścieków – lista kontrolna (przykładowe pytania).

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-381-7
Rok wydania: 2022


Szkodliwe czynniki mikrobiologiczne występujące podczas konfekcjonowania i dystrybucji środków płatniczych
- R.L. Górny, A. Ławniczek-Wałczyk, A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski

Wytyczne dotyczą narażenia pracowników sortowni oraz pracowników dystrybucji środków płatniczych oraz populacji generalnej korzystającej z bankomatów oraz monet i banknotów będących w obiegu rynkowym na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, które powstają podczas kontaktu ze środkami płatniczymi, a także strategii, które można podjąć w celu redukcji zanieczyszczenia związanego z sortowaniem, dystrybucją oraz obiegiem rynkowym środków płatniczych.

W publikacji szczegółowo omówiono zagrożenia związane z zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy ze środkami płatniczymi (zwłaszcza w postaci banknotów) oraz w trakcie korzystania z konkretnych nominałów przez ich użytkowników. Papierowa waluta oraz monety stanowią zarówno źródło, jak i środek rozprzestrzeniania się mikrobiologicznych zanieczyszczeń, ponieważ funkcjonują zwykle w obiegu przez wiele lat.

Ponadto poruszono problem rozprzestrzeniania się patogenów (wirusowych, bakteryjnych i grzybowych), których doskonałym nośnikiem są ludzkie ręce, a źródłem tych patogenów mogą być: ludzie, zwierzęta, powierzchnie (klamki, poręcze, guziki wind, telefony, urządzenia i wyposażenie wnętrz itp.), urządzenia na stanowiskach pracy, przedmioty wspólnego użytku (np. skażone naczynia, ręczniki, kosmetyki, środki płatnicze itp.), żywność, woda oraz surowce.

To niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ badania wskazują, że pojedynczy kontakt skóry dłoni ze skażoną bakteriami powierzchnią może powodować przeniesienie od 100 do 10 tysięcy komórek mikroorganizmów, które mogą zostać dalej przeniesione na 5 różnych powierzchni lub 14 różnych osób.

 

Cena: 10 zł + 5%VATLiczba stron: 56
ISBN: 978-83-7373-364-0
Rok wydania: 2021


Bezpieczeństwo pracowników przy produkcji, przetwarzaniu i stosowaniu nanoobiektów, ich aglomeratów i agregatów
- P. Oberbek, S. Jakubiak, P. Sobiech, M. Paluszkiewicz, P. Kozikowski, T. Jankowski

W wydawnictwie zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat bezpieczeństwa stosowania, produkcji i przetwarzania nanomateriałów, z naciskiem na ocenę narażenia inhalacyjnego oraz przedstawiono europejską bazę NECID, która zawiera dane o narażeniu na nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty oraz informacje kontekstowe zbierane podczas pomiarów na stanowiskach pracy.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna oraz Europejski Komitet Normalizacyjny, zdefiniowały w 2011 roku nanoskalę, jako wymiar w zakresie 1 ÷ 100 nm. W takiej właśnie skali operuje nanotechnologia. Rozdrobnienie materiału do rozmiarów nanometrycznych wpływa na zmianę ich właściwości fizykochemicznych w porównaniu z odpowiednikami tych materiałów o większym wymiarze. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-7373-333-6
Rok wydania: 2019


Filtracja spalin z jednostek wysokoprężnych z wykorzystaniem filtrów włókninowych
- P. Sobiech, T. Jankowski

W publikacji omówiono szkodliwe działanie spalin emitowanych z silników Diesla i zasady oceny ryzyka na stanowisku pracy z tymi silnikami. Zwrócono także uwagę na rolę pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z emisją spalin z silników Diesla, jak również przedstawiono praktyczne wskazówki dla pracowników obsługujących maszyny z silnikiem tego typu.

Dołączone do publikacji foliogramy mogą służyć uzupełnieniu i utrwaleniu informacji istotnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników mających kontakt na stanowisku pracy z silnikami Diesla.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-325-1
Rok wydania: 2019


Konstrukcja odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze
- A. Pościk, J. Szkudlarek

W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-329-9
Rok wydania: 2019


Nanomateriały w środkach smarowych. Szkodliwość. Profilaktyka zagrożeń
- L. Zapór, M. Stępnik, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska, L. Marciniak

W wydawnictwie omówiono, czym są nanomateriały oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia związane z narażeniem na nie. Następnie przedstawiono nanomateriały w produktach smarowych oraz narażenie na nie w miejscu pracy. Ponadto wskazano, w jaki sposób kontrolować narażenie w miejscu pracy oraz jak ocenić i ograniczyć ryzyko zawodowe związane z nanomateriałami.

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-298-8
Rok wydania: 2019


Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych. Poradnik
- J. Kowalska, A. Jeżewska, A. Woźnica

W wydawnictwie zawarto informacje na temat substancji rakotwórczych i mutagennych występujących na stanowiskach pracy dotyczące: klasyfikacji, normatywów higienicznych, uwarunkowań prawnych, stanu narażenia pracowników na te substancje w Polsce. Przedstawiono ocenę narażenia i ryzyka zawodowego oraz sposoby ograniczania zagrożeń związanych z pracą z tymi substancjami – eliminację zagrożeń, profilaktykę techniczną i organizacyjną, środki ochrony. Wiele miejsca poświęcono metodom oznaczania wybranych substancji oraz przedstawiono procedury analityczne oznaczania 13 substancji rakotwórczych lub mutagennych umożliwiające przeprowadzenie ilościowej oceny narażenia zawodowego. 

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 127
ISBN: 978-83-7373-313-8
Rok wydania: 2019


Ocena ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez niezupełne wyładowania elektrostatyczne z naelektryzowanych dielektryków. Poradnik
- S. Ptak, A. Smalcerz, P. Ostrowski

W wydawnictwie przedstawiono podstawowe zagadnienia na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania niezupełnych wyładowań elektrostatycznych ESD. Omówiono zagadnienia zapalności i wybuchowości gazów, par cieczy palnych i pyłów, opisano zasady zintegrowanego bezpieczeństwa, które należy każdorazowo stosować przy ocenie zagrożenia wybuchem, przedstawiono metodę oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych wskutek niezupełnych wyładowań elektrostatycznych, w tym: miarę ryzyka, prawdopodobieństwo zapłonu oraz jego skutki, a także metody reagowania na zagrożenia z nimi związane i stosowanie środków ochronnych.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-328-2
Rok wydania: 2019


Odległe skutki działania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

W wydawnictwie omówiono wady i zalety stosowania biopaliw II generacji, jak również skutki ich działania. Przedstawiono także wyniki badań skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych w warunkach in vitro. Ponadto wskazano, jakie zagrożenia dla zdrowia człowieka są związane z produkcją i stosowaniem biopaliw otrzymanych z tłuszczów odpadowych oraz jak ograniczyć narażenie pracowników na biopaliwa II generacji, a także jak należy przechowywać oraz transportować biopaliwa otrzymane w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 22
ISBN: 978-83-7373-303-9
Rok wydania: 2019


Ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych i cząstek stałych podczas pracy silników wysokoprężnych. Materiały informacyjne
- E. Dobrzyńska, M. Szewczyńska, M. Pośniak, A. Woźnica

W wydawnictwie omówiono ogólne zasady działania silników wysokoprężnych i składowe spalin silnika wysokoprężnego. Zwrócono również uwagę na próby ograniczania spalin (regulacje prawne, systemy oczyszczania spalin oraz przykładowe modyfikacje paliwowe) oraz zawarto praktyczne porady dla osób obsługujących lub konserwujących sprzęt wyposażony w silniki Diesla.

 

Cena:  8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-301-5
Rok wydania: 2019


Ograniczanie narażenia na cząstki nanostrukturalne występujące w środowisku pracy. Zalecenia
- D. Kondej

W wydawnictwie przybliżono, w jakich sytuacjach może wystąpić narażenie na działanie nanomateriałów, w jaki sposób przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego z nim związaną i jak identyfikuje się poszczególne nanomateriały oraz ocenia poziom ryzyka. Przedstawiono także szczegółowo strategię postępowania w przypadku narażenia, w tym działania, jakie należy podjąć przy różnego typu ekspozycji na szkodliwe materiały (przez wdychanie, przez skórę, przez kontakt z oczami bądź drogą pokarmową). 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-319-0
Rok wydania: 2019


Ograniczenie narażenia na substancje endokrynnie aktywne w cząstkach frakcji wdychalnej i respirabilnej emitowane do środowiska pracy
- M. Szewczyńska, M. Pośniak, A. Woźnica

W wydawnictwie zdefiniowano substancje endokrynnie aktywne (EDCs), a także podano ich przykłady i źródła, jak również poddano je klasyfikacji. Ponadto omówiono ilościową ocenę ryzyka i jego bezpomiarowe metody oceny: narażenie inhalacyjne i dermalne. Zwrócono również uwagę na zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na EDCs.

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 59
ISBN: 978-83-7373-310-7
Rok wydania: 2019


Rozdział powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi. Zalecenia
- T. Jankowski

Problem racjonalnego zaprojektowania instalacji wentylacyjnej występuje przy różnych procesach technologicznych, związanych z wydzielaniem się zanieczyszczeń powietrza. Jednym z ich źródeł jest powszechnie stosowane w przemyśle spawanie, które stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych.

Prawidłowe zaprojektowanie działania wentylacji w procesie spawania wymaga ustalenia charakterystyki poszczególnych składników dymów spawalniczych oraz określenia podstawowych parametrów procesowych spawania.

W wydawnictwie przedstawiono problematykę narażenia zawodowego na dymy spawalnicze oraz zaprezentowano rozwiązania wentylacji stanowisk, podczas realizowanych na nich procesów spawania.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-338-1
Rok wydania: 2019


Szkodliwe czynniki biologiczne w spalarniach odpadów komunalnych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
- M. Cyprowski, R.L. Górny, M. Gołofit-Szymczak, A. Stobnicka-Kupiec, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie zdefiniowano szkodliwe czynniki biologiczne oraz dokonano ich podziału. Omówiono także szkodliwe czynniki biologiczne w spalarniach odpadów. Ponadto wskazano, w jaki sposób ocenić ryzyko zawodowe związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne i jak ograniczyć ryzyko zawodowe związane z narażeniem na te czynniki w spalarniach odpadów komunalnych.

 

Cena: 8 zł +5%VATFormat: A5
Liczba stron: 35
ISBN: 978-83-7373-291-9
Rok wydania: 2019


Utrzymanie higieny rąk i powierzchni użytkowych na stanowiskach pracy
- A. Ławniczek-Wałczyk, M. Cyprowski, M. Gołofit-Szymczak, R. Górny, A. Stobnicka-Kupiec

W wydawnictwie przedstawiono zagrożenia związane z brakiem zachowania higieny rąk w miejscu pracy oraz sposoby na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów poprzez kontakt z zakażonymi osobami lub powierzchniami. Omówiono drobnoustroje zasiedlające skórę ludzką, wyróżniając mikrobiotę fizjologiczną oraz przejściową, a następnie szczegółowo opisując wchodzące w skład tej drugiej grupy patogeny, ich chorobotwórcze właściwości, sposoby przenoszenia i czas przeżycia na dłoniach i na suchej powierzchni. Odwołując się do instrukcji WHO, przedstawiono prawidłowy sposób mycia oraz dezynfekcji rąk; zwrócono też uwagę, kiedy dłonie wystarczy umyć, a kiedy należy je także zdezynfekować, w jaki sposób prawidłowo je suszyć i jak pielęgnować skórę, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia zarazków. Podano sposoby dezynfekcji powierzchni z uwzględnieniem różnej skuteczności środków odkażających w odniesieniu do poszczególnych drobnoustrojów oraz metody monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego rąk i powierzchni. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-296-4
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników produkcji przetwórstwa mleka. Wytyczne do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego na wirusy w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy produkcji i przetwórstwa mleka. Opisano źródła wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego (tj. zarówno w dużych mleczarniach, okręgowych spółdzielniach mleczarskich, jak i małych zakładach przetwórstwa przydomowego) i podano przykłady tych szkodliwych czynników biologicznych, przy każdym typie wirusa wskazując na drogi rozprzestrzeniania się, skutki zdrowotne dla człowieka i możliwości w zakresie profilaktyki. W wydawnictwie podano sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wirusy oraz metody ograniczania tego ryzyka. Tym samym przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie można wprowadzić w zakładach przetwórstwa mleka, aby zminimalizować zagrożenie zakażeniem.

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-294-0
Rok wydania: 2019


Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego. Wytyczne dotyczące metodyki rutynowej detekcji wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego
- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy w zakładach przemysłu mleczarskiego. Przedstawiono wytyczne do metodyki pobierania próbek w kierunku diagnostyki wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego oraz wytyczne do metodyki izolacji, detekcji i identyfikacji wirusów. 

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-295-7
Rok wydania: 2019


Wytyczne do ograniczania narażenia na aerogenne drobnoustroje w klimatyzowanych samochodowych środkach transportu
- M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, A. Stobnicka-Kupiec, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie omówiono historię klimatyzacji samochodowej i główne elementy samochodowego układu klimatyzacyjnego, jak również przedstawiono definicję i podział szkodliwych czynników biologicznych. Zwrócono również uwagę na szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych oraz na ich serwis i czyszczenie. Zaprezentowano także zasady prawidłowego użytkowania samochodowej instalacji klimatyzacyjnej.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-293-3
Rok wydania: 2019


Wytyczne do ograniczenia narażenia na aerogenne drobnoustroje i pył drzewny w stolarniach i tartakach
- R.L. Górny, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka-Kupiec, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie opisano rodzaje drewna i wskazano, gdzie wywołuje ono największe zagrożenie. Omówiono rodzaje zagrożeń przy pracy z drewnem oraz niekorzystne skutki zdrowotne przez nie wywoływane. Scharakteryzowano także zagrożenia pyłowe i mikrobiologiczne w stolarniach i tartakach. Przedstawiono również metody oceny narażenia na pył i aerogenne drobnoustroje w stolarniach i w tartakach. 

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-299-5
Rok wydania: 2019


Wytyczne do ograniczenia narażenia na aerogenne drobnoustroje i pył w zakładach produkujących pelet drzewny
- R.L. Górny, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka-Kupiec, A. Ławniczek-Wałczyk

W wydawnictwie opisano rodzaje drewna i wskazano, gdzie wywołuje ono największe zagrożenie. Omówiono rodzaje zagrożeń przy pracy z drewnem oraz niekorzystne skutki zdrowotne przez nie wywoływane. Scharakteryzowano także zagrożenia pyłowe i mikrobiologiczne w zakładach produkujących pelet drzewny. Przedstawiono również metody oceny narażenia na pył i aerogenne drobnoustroje w zakładach produkujących pelet drzewny. 

 

Cena:  12 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-300-8
Rok wydania: 2019


Zagrożenia dla pracowników 60+ stwarzane przez substancje konserwujące dodawane do kosmetyków i/lub leków oraz zasady bezpiecznej pracy z nimi
- K. Miranowicz-Dzierżawska, J. Skowroń, L. Zapór

W wydawnictwie przedstawiono problem kontaktu pracowników starszych z substancjami konserwującymi, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm. Przedstawiono przepisy dotyczące limitów zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyków, wyszczególniono dodawane do kosmetyków substancje konserwujące oraz stwarzane przez nie zagrożenia. Zagadnienie negatywnego wpływu związków chemicznych na zdrowie pracowników zaprezentowano z uwzględnieniem różnych dróg wchłaniania szkodliwych substancji (w drogach oddechowych, w przewodzie pokarmowym, przez skórę) oraz wieku osób narażonych na zatrucie (który warunkuje funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, narządu wzroku, układu pokarmowego, stan skóry i tkanki kostnej oraz zmiany we krwi i w przebiegu eliminacji związków toksycznych z organizmu). Zwrócono także uwagę na wpływ leków przyjmowanych przez seniorów na występowanie zatruć. Zaprezentowano sposoby bezpiecznej pracy z chemikaliami i przepisy obowiązujące w tym zakresie.

 

Cena: 12 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-297-1
Rok wydania: 2019


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2018


Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne związane z produkcją i przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych. Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego
- A. Ławniczek-Wałczyk, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka, R. L. Górny

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia biologiczne, jakie występują na stanowiskach pracy związanych z produkcją i przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych. Zawarto w niej informacje z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, rodzajów szkodliwych czynników biologicznych związanych z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego oraz oceny ryzyka zawodowego i sposobów ograniczania narażenia na czynniki biologiczne. Poruszono również tematykę higieny rąk w zakładach pracy.

 

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-238-4
Rok wydania: 2017


Oznaczanie szkodliwych czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych. Zalecenia
- A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka

W publikacji zestawiono stosowane procedury/działania laboratoryjne obejmujące kolejne fazy badań mikrobiologicznych na stanowiskach pracy osób narażonych na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi związanymi z produkcją i  przetwarzaniem biodegradowalnych surowców (biomasy) w celach energetycznych. Zawarto także instrukcje pomiarowe oraz protokoły analizy mikrobiologicznej próbek bioaerozolu, biosurowców oraz wymazów z powierzchni użytkowych i rąk pracowników. Publikację uzupełniono o informacje dotyczące interpretacji uzyskanych wyników.

 

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-237-7
Rok wydania: 2017


Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
- M. Cyprowski, A. Stobnicka, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny

Publikacja zawiera informacje z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne oraz narażenia pracowników na czynniki bakteryjne podczas oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami komunalnymi. Podano przykłady i charakterystykę czynników biologicznych, które mogą wystąpić na stanowiskach pracy, metody oceny ryzyka zawodowego oraz sposoby ograniczania narażenia na te czynniki. Dodatkowo zamieszczono przykładową dokumentację do oceny ryzyka zawodowego dla pracownika oczyszczalni ścieków.

 

 
Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-239-1
Rok wydania: 2017


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A. Gajek, M. Borucka, K. Sałasińska

Skomplikowany proces palenia się tworzyw sztucznych składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów.  Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów, działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom na chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów) i organizacyjne, oraz wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2017


Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji zebrano informacje opracowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego z ostatnich lat na temat produkcji i stosowania biopaliw jako działania proekologicznego. Zdefiniowano biopaliwa oraz wady i zalety ich stosowania. Omówiono zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z ich produkcją i stosowaniem oraz działania i środki służące ograniczeniu do minimum narażenia na niebezpieczne substancje stosowane do ich produkcji, które należy przedsięwziąć. Publikacja jest przeznaczona dla producentów i użytkowników biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-207-0
Rok wydania: 2016


Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym – potencjalne zagrożenia, zasady bezpiecznej pracy
- L. Zapór, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji scharakteryzowano nanotechnologie mające zastosowanie w przemyśle ceramicznym, specyficzne właściwości nanomateriałów i ich wpływ na organizm człowieka, potencjalne zagrożenia dla zdrowia, narażenie w miejscu pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego. Przybliżono zasady bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów oraz wsparcie osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w działaniach zmierzających do wdrażania dobrych praktyk zawodowych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-208-7
Rok wydania: 2016


Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów. Zalecenia
- T. Jankowski

 

W publikacji przedstawiono metodę oceny działania instalacji wentylacji miejscowej i rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów. Omówiono zagadnienia dotyczące: przygotowania i kontrolowania charakterystyki przepływowej w komorze testowej, pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności względnej powietrza w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczenia powietrza, określania stężenia zanieczyszczenia powietrza i znacznika gazowego w otoczeniu obiektu badań. Ponadto przedstawiono przykładową ocenę działania instalacji wentylacji i rozdziału powietrza wentylacyjnego w procesach obróbki mechanicznej systemu pianek elastycznych formowanych.

 

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-211-7
Rok wydania: 2016


Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia
- E. Jankowska, T. Jankowski, W. Zatorski, P. Sobiech

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne jest zagadnieniem bardzo złożonym i trudnym do osiągnięcia bez wiedzy na temat rzeczywistego narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA), a także bez wiedzy na temat rozprzestrzeniania się NOAA w pomieszczeniach pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne, jak również stanowisk usytuowanych w tych samych pomieszczeniach, w których występują źródła emisji NOAA, zlokalizowanych jednak w pewnej odległości od tych źródeł. Na tych stanowiskach zagrożenie NOAA może wystąpić w wyniku rozprzestrzeniania się cząstek o nanowymiarach w całym pomieszczeniu w różny sposób, w zależności od lokalizacji źródeł emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej. Istotny wpływ na proces rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczeń pracy mogą mieć również parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

W broszurze przedstawiono zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się NOAA w pomieszczeniach pracy, poprzez stosowanie profilaktyki technicznej do ochrony pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne oraz pracowników zatrudnionych w danym pomieszczeniu na innych stanowiskach, na których nie są wytwarzane lub stosowane nanomateriały. Omówiono metodykę badania rozprzestrzeniania się NOAA w środowisku pracy oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań uzyskanych podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu. Przedstawiono zalecenia do profilaktyki technicznej dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz filtrów powietrza.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-230-8
Rok wydania: 2016


Substancje rakotwórcze we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy i życia przez pojazdy samochodowe
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak, J. Kowalska, J. Surgiewicz, A. Woźnica

 

Celem publikacji jest rozbudzenie świadomości oraz zwrócenie uwagi, zarówno osób pracujących zawodowo w narażeniu na spaliny silników, jak i przebywających w otoczeniu spalin emitowanych przez transport drogowy i publiczny, na występowanie w tych spalinach substancji rakotwórczych. Podano charakterystykę wybranych substancji rakotwórczych (WWA, metale i ich związki, benzen, formaldehyd) zawartych w cząstkach stałych emitowanych z silników wraz ze spalinami. Wskazano zasady ochrony pracowników narażonych na spaliny oraz omówiono podstawowe działania profilaktyczne. Podano przykładowe wyniki badań nad zawartością substancji rakotwórczych w spalinach silnika Diesla i benzynowego.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-205-6
Rok wydania: 2016


Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych
- D. Kondej

 

W publikacji przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na nanomateriały, scharakteryzowano rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych i opisano metody ich badania. Przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek tlenku glinu, tlenku cynku i tlenku ceru na właściwości powierzchniowe monowarstwy lipidowej jako najprostszego układu modelującego błony biologiczne. Zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowej membrany biomimetycznej, odpowiadającej składem naturalnej błonie występującej w części pęcherzykowej układu oddechowego człowieka. Publikacja jest przeznaczona dla pracodawców i pracowników zatrudnionych  w warunkach narażenia na nanomateriały, w tym na nanomateriały zawierające metale i związki metali, dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach oraz laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.

 

Cena: 15 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-232-2
Rok wydania: 2016


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A Gajek, M. Sankowska, K. Sałasińska

 

Proces palenia się tworzyw sztucznych jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów. Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji zawarto ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów. Przedstawiono działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom: chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów), organizacyjne i wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2016


Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
- W. Zatorski

 

W publikacji przedstawiono rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono zagrożenia chemiczne spowodowane przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki występujące podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności. Przedstawiono metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zarówno na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki, jak i substancje chemiczne powstające podczas destrukcji termicznej tych tworzyw. Wskazano sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego oraz przedstawiono wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność i zagrożeń, które powodują.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-186-8
Rok wydania: 2014


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów
- Wojciech Domański, Joanna Kurpiewska

W obrocie towarowym znajdują się tysiące niebezpiecznych substancji chemicznych. Przedstawione w opracowaniu zasady bezpiecznego magazynowania pomogą znaleźć optymalne i racjonalne rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie magazynowania i przemieszczania chemikaliów. W broszurze przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące magazynów chemikaliów, sposób oznakowania magazynów, zasady bezpiecznej pracy i sposób postępowania podczas uwolnienia chemikaliów oraz zasady magazynowania chemikaliów różnych klas.

 

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-146-2
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz Jankowski

W ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.

 

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Rok wydania: 2012