Certyfikacja Osób i Jednostek Edukacyjnych

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

 

Główne kierunki działalności w zakresie certyfikacji osób: 

Ośrodek  prowadzi certyfikację osób wpływającego w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:


  • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
    w małych i średnich przedsiębiorstwach (poza zakresem akredytacji),
  • ekspertów bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych (poza zakresem akredytacji).

 

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów. 

Ośrodek uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 18 maja 2000 r. i posiada certyfikat akredytacji nr AC 071. Akredytacja ta potwierdza zgodność działalności Ośrodka z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby".

    

Przy Ośrodku działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, zapewniającym bezstronność oraz brak dominacji którejkolwiek ze stron. W skład rady wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przedsiębiorstw oraz jednostek edukacyjnych. 

Kontakt: 

Specjalista 
ds. Certyfikacji Osób 
mgr Maria Madej 
tel. (+48 22) 623 46 45 
fax (+48 22) 623 36 93 
e-mail: mamad@ciop.pl