Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe nr NE/128/2017 dotyczące wyboru eksperta ds. klasyfikacji ICF
NE/128/2017; Termin składania ofert do dnia 29.11.2017 r. do godz. 16.00

 

Zapytanie ofertowe nr NE/128/2017 dotyczące wyboru eksperta ds. klasyfikacji ICF w celu realizacji projektu pn. „Opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o ICF”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), a odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, z dopiskiem „oferta eksperta ds. klasyfikacji ICF” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jobug@ciop.pl do dnia 29.11.2017 r. do godz. 16:00.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Informacja o wyniku postępowania