Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Czasopismo naukowe „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.  (dziesięć pierwszych zeszytów ukazało się pod tytułem „Biuletyn  Międzyresortowej Komisji do Spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy”). Czasopismo ukazuje się cztery razy w roku.

W kwartalniku są publikowane:

  • artykuły źródłowe/przeglądowe,
  • dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
  • metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy,
  • sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

 

Artykuły opublikowane w czasopiśmie są kierowane do odbiorców z resortów: zdrowia, pracy, gospodarki, rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy, instytutów naukowych, pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę medyczną, techniczną i kształtowanie bezpiecznych dla człowieka warunków pracy. Czasopismo jest przypisane do dyscyplin naukowych: nauki o zdrowiu oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Opublikowanie w kwartalniku dokumentacji substancji szkodliwych wraz z wartościami NDS – przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu –  pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje, określonych działań chroniących zdrowie i życie pracowników. Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi substancjami w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

Pełne teksty artykułów są udostępniane na stronie internetowej czasopisma wraz z ukazaniem się nowego numeru kwartalnika. Na stronie internetowej są również zamieszczone indeksy artykułów, dokumentacji i metod opublikowanych od 2000 r.

Kwartalnik  „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: ARIANTA,  BazTech, Chemical Abstracts, Index Copernicus, OSH UPDATE + FIRE oraz PBN.

Index Copernicus Value (ICV) czasopisma „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” za 2021 r. wynosi 95,86.

ISSN 1231-868X


Wydawca

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa


Kontakt do Redakcji

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Redakcja kwartalnika „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.:  22 623 36 82
e-mail: pimosp@ciop.pl

 

m.ciop.pl/pimosp_strona

 

 

Zamówienia prosimy kierować bezpośrednio na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+48 22 623 36 93) bądź poczty elektronicznej: kancelaria@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym.

Cena za egz. – 18 zł + 8% VAT