BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

Podsumowanie kampanii społecznej CIOP-PIB

BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU”

O współczesnych młodych pracownikach mówi się, że należą do generacji wolności. Nazywani pokoleniem Y, Google, Millenialsami, a ostatnio także Slashies, skupiają uwagę nie tylko badaczy procesów społecznych, lecz także badaczy środowiska pracy. Młodzi ludzie, którym przyszło dojrzewać w okresie ekspansji technologicznej i ‒ wydawałoby się ‒ nieograniczonych możliwości  rozwoju, inaczej rozumieją wartości firmy, nie zawsze potrafią znaleźć się w klasycznie rozumianym świecie pracy i zaakceptować hierarchię zawodową czy zadaniowy styl kierowania ludźmi. Części pracodawców, nieprzygotowanej na „nowy typ pracowników”, trudno ich zrozumieć, znaleźć z nimi wspólny język i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w realizowanych projektach, także tych służących poprawie bezpieczeństwa pracy. Przepaść światopoglądową dzielącą pracowniczą młodzież od silnie związanych z miejscem pracy 40‒50-latków pogłębia dodatkowo beztroskie podejście tych pierwszych do terminów, zakresu i formy realizacji powierzonych zadań. A przynajmniej taka jest na ich temat opinia ‒ czasem niesprawiedliwa. Coraz częściej zdarza się bowiem, że pracodawcy zatrudniający przedstawicieli młodego pokolenia doceniają takie ich cechy, jak: wrażliwość, ambicja, zaangażowanie, ukierunkowanie na cel, chęć rozwoju i pomagania innym. W sytuacji zawodowej świetnie sprawdzają się także ich entuzjazm, dystans do siebie i poczucie humoru.

Na pozór mogłoby się wydawać, że współcześni młodzi pracownicy różnią się od swoich poprzedników sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jednak analiza danych statystycznych dotyczących warunków pracy wskazuje na pewne niezmienne od lat tendencje, jak choćby związek między występowaniem wypadków przy pracy a wiekiem i stażem pracowników. Podobnie jak w latach ubiegłych do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych (21 ‒ 34 lat, najczęściej w wieku 26 lat). Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski 2005-2010 (GUS, Warszawa 2006-2011) wynika ponadto, że to w grupie pracowników w wieku 20 ‒ 29 lat wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących jest znacznie wyższy i wyraźnie maleje wśród pracowników starszych (powyżej 59 lat). Młodzi pracownicy częściej niż starsi ulegają wypadkom przy pracy z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz przez podejmowanie niebezpiecznych i nieodpowiedzialnych działań. Dane GUS wskazują także, że znacznie częściej wypadkom przy pracy ulegają pracownicy o krótkim stażu na danym stanowisku pracy (ponad 30% poszkodowanych w wypadkach ma co najwyżej 1 rok stażu pracy, a ponad połowa – nie więcej niż 5 lat).

 

W 2017 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził ogólnopolską kampanię społeczną pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęconą problemowi bezpieczeństwa pracy pracowników młodych oraz niedoświadczonych. Kampania była realizowana od marca do grudnia 2017 r.

 

W realizację działań kampanii włączyło się 30 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z całego kraju). We współpracy z partnerami w ramach zadania na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 65 przedsięwzięć, w których uczestniczyło ok. 12 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki. CIOP-PIB zorganizował lub współorganizował 9 przedsięwzięć (6 konferencji, 2 seminaria, 1 warsztaty), w których uczestniczyło w sumie ok. 800 osób zainteresowanych tematyką kampanii. Partnerzy kampanii przygotowali i przeprowadzili 56 własnych działań wpisujących się w cele i założenia kampanii, w których uczestniczyło ponad 11,1 tys. osób.

 

Na potrzeby kampanii opracowano i wydano 14 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, w wersji drukowanej i elektronicznej. W wersji drukowanej wydano: 1 plakat kampanii, 3 ulotki kampanii i 1 materiały konferencyjne. W wersji elektronicznej przygotowano: 7 rodzajów prezentacji multimedialnych dotyczących tematyki kampanii, 1 logo oraz 1 elektroniczny baner kampanii. Dodatkowo zebrano 7 przykładów dobrych praktyk z zakresu zapewniania bezpieczeństwa pracy pracownikom młodym i niedoświadczonym (w wersji elektronicznej), które zostały umieszczone w na stronie internetowej kampanii.  Materiały informacyjne i promocyjne kampanii były upowszechnione wśród uczestników działań kampanii oraz poprzez serwis internetowy kampanii i inne serwisy internetowe zaangażowane w promowanie kampanii społecznej.

 

Opracowano informacje prasowe na temat celów i zakresu kampanii, które zostały upowszechnione wśród przedstawicieli mediów wspierających kampanię i umieszczone w serwisie internetowym kampanii. W prasie ukazało się 6 publikacji o kampanii, dodatkowo opublikowano 47 informacji na temat kampanii w Internecie. Ukazały się także relacje telewizyjne z przedsięwzięć kampanii. Kampania była również promowana w mediach społecznościowych – posty dotyczące działań kampanii dotarły do ponad 2,7 tys. użytkowników Internetu.

 

Dodatkowo w ramach działań kampanii opracowano i wydano w wersji elektronicznej zbiór wywiadów z młodymi pracownikami służby bhp pt. „Bezpiecznie od początku – o bezpieczeństwie, pracy i życiu, czyli młodzi pracownicy służby bhp w XXI wieku”. Opracowana publikacja składa się z 10 wywiadów z młodymi pracownikami służby bhp, które zostały przeprowadzone w 2017 roku. Zbiór wywiadów jest wartościowym źródłem wiedzy o pracy w służbie bhp dla obecnych studentów tego kierunku, a nawet przyszłych studentów. Jest to także źródło wiedzy o młodych ludziach dla pracodawców, którzy za chwilę będą zatrudniać głównie najmłodsze pokolenie pracowników. Publikacja będzie upowszechniona na stronie internetowej kampanii.

 

W ramach zadania opracowano serwis internetowy kampanii www.ciop.pl/zdrowa-praca. W serwisie umieszczono m.in. materiały informacyjne na temat celów, zakresu i przebiegu działań kampanii. W okresie od lutego do listopada br. odnotowano ponad 14 tys. zapytań o strony należące do serwisu kampanii.

 

Oficjalne podsumowanie kampanii odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Warszawie. Wszyscy obecnie na spotkaniu partnerzy kampanii otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

 

Kampania została zrealizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 1 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”.

 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
Agnieszka Szczygielska,
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl