Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Szkolenia zawodowe i doskonalenie zawodowe w Policji - nowe rozporządzenie

 

W dniu 5 grudnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U. poz. 2506), wydane na podstawie art. 34k ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171, z późno zm.).

 

Rozporządzenie określa:

  • formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkolenia zawodowego: podstawowego, podoficerskiego, aspiranckiego i oficerskiego;
  • sposób oceniania policjanta w trakcie szkoleń oraz zakres, tryb, formy i terminy składania egzaminów końcowych z tych szkoleń;
  • sposób oceniania policjanta w trakcie egzaminów końcowych, o których mowa wart. 34 ust. 10 ustawy o Policji, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania tych egzaminów;
  • sposób powoływania komisji egzaminacyjnej;
  • sposób dokumentowania oraz jednostki organizacyjne Policji właściwe do organizowania szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej;
  • formy, organizację, sposób odbywania i dokumentowania doskonalenia zawodowego oraz sposób oceniania policjanta w trakcie trwania doskonalenia zawodowego;
  • sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń i szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz doskonalenia zawodowego;
  • wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu końcowego, świadectwa zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego.

 

Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP1/2024

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj