Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy do przeprowadzenia badania rozpoznawalności marki CIOP-PIB, poziomu znajomości działalności CIOP-PIB oraz poziomu wykorzystywania produktów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Nr 56/2019; Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy do przeprowadzenia badania rozpoznawalności marki CIOP-PIB, poziomu znajomości działalności CIOP-PIB oraz poziomu wykorzystywania produktów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Nr 56/2019;

 

Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego:

 

Przeprowadzenie badania rozpoznawalności marki CIOP-PIB, poziomu znajomości działalności CIOP-PIB oraz poziomu wykorzystywania produktów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (N=800) wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników oraz przygotowaniem raportu.

 

Nr postępowania: 56/2019

 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie:

  • elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: eagasz@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta_badanie rozpoznawalności”,

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub

  • osobiście  (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 205

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta_badanie rozpoznawalności”.

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Szczegółowy zakres prac i szczegółowy opis badań

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Wzór protokołu odbioru

Informacja o wyniku postępowania