Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Wybór prelegenta na warsztaty dla lekarzy - Eksperta w obszarze rehabilitacji psychospołecznej - warsztaty dla lekarzy orzekających/psychologów
Nr NE-62/2019; Termin składania ofert: 15.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru prelegenta na warsztaty dla lekarzy - Eksperta w obszarze rehabilitacji psychospołecznej - warsztaty dla lekarzy orzekających/psychologów w ramach umowy nr POWR.02.06.00-00-0057/17-00 do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Termin składania ofert: 15.05.2019 r.

 Nr postepowania: NE-62/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego:

Wybór prelegenta na warsztaty dla lekarzy - Eksperta w obszarze rehabilitacji psychospołecznej - warsztaty dla lekarzy orzekających/psychologów.

Możliwość złożenia ofert:

1. Za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do kancelarii CIOP-PIB w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko „Eksperta w obszarze rehabilitacji psychospołecznej - warsztaty dla lekarzy orzekających” na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16,00-701 Warszawa

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urmys@ciop.pl z tytułem: Nabór na stanowisko „Eksperta w obszarze rehabilitacji psychospołecznej - warsztaty dla lekarzy orzekających”.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty - Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Wzór umowy - Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania