Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy do przeprowadzenia badań ankietowych
Nr NE-40/2019; Termin składania ofert: 10.04.2019 r.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy do przeprowadzenia badań ankietowych

 

Nr NE-40/2019;

 

Termin składania ofert: 10.04.2019 r.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego:

 

Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących równowagi praca – życie wśród pracowników zatrudnionych w nowych formach (N=600) wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników na potrzeby wniosku tematycznego NPZ pn. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia.

 

Zamówienie jest finansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

Nr postępowania: NE-40/2019

 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie:

  • elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: kahil@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta_badania ankietowe NPZ”,

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub

  • osobiście  (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 6

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta_badania ankietowe NPZ”.

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

 

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Informacja o wynikach postepowania