Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie
NE/17/2019/R; Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów opisu informacji o zawodzie

NE/17/2019/R; Termin składania ofert: 15.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru recenzentów informacji o zawodzie do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/17/2019/R


Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie:

  • elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: infodoradca@ciop.pl

W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.

lub

  • osobiście  (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 6

 

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu”, którego dotyczy oferta (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Lista zawodów
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Lista instytucji
  Załącznik nr 4a - Umowa 4A
Załącznik nr 4b - Umowa 4B
Informacja o wyniku postępowania