Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej dla 45 osób
11/NE/2019, termin składania ofert: 8.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelowej dla uczestników warsztatów w ramach  projektu nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

 

Nr postępowania:  11/NE/2019, 

 

Termin składania ofert: 8.02.2019 r.

 

Ofertę należy złożyć zgodnie z jednym z podanych niżej sposobów:

lub

  • osobiście lub pocztą na adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

 

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie
Załącznik 3 - Wzór umowy
   Informacja o wyniku postępowania