Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów branżowych opisu informacji o zawodzie
NE/3/2019/EB; Termin składania ofert: 31.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów branżowych do projektu pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr postępowania: NE/3/2019/EB

Termin składania ofert: 31.01.2019 r. do godz. 24:00

 

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie:

- elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres mailowy: infodoradca@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta eksperta branżowego – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).


lub 


- osobiście na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

pok. 335

 

W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta eksperta branżowego– Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).

Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Lista zawodów
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a - Umowa 3A
  Załącznik nr 3b - Umowa 3B
   Informacja o wyniku postępowania