Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Wręczenie Statuetek PRO LABORE SECURO
16 wrzesień 2002 r.

„W Centralnym Instytucie Ochrony pracy długo rozważano, w jaki sposób można uhonorować ludzi wyjątkowych, których działalność na rzecz bezpiecznych warunków pracy w Polsce jest godna uznania. Postanowiono dla tych specjalnych osób stworzyć coś specjalnego. W ten sposób powstała koncepcja stworzenia Statuetki PRO LABORE SECURO – Za Bezpieczną Pracę. Statuetki, która byłaby zarówno zwyczajna jak praca i niezwykła, jak niezwykli są ludzie, którzy nie oczekując dla siebie poklasku pełnią służbę publiczną pracując na rzecz bezpieczeństwa innych.”
Pani Profesor Danuta Koradecka

 

 

W dniu 16 września 2002 r. Kapituła Statuetki PRO LABORE SECURO w składzie:

 • dr Krzysztof Benczek
 • prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
 • prof. dr hab. med. Marcin Kamiński
 • prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
 • prof. zw. dr Tadeusz Nowacki
 • mgr Tadeusz Zając

 

przyznała kolejne już statuetki za dokonania na polu działalności publicznej – w tym naukowej – na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy następującym osobom:

 • ś.p. Profesor w Zakładzie Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,
  Pan prof. dr hab. n.med. Krzysztof Kwarecki
  • Podstawową dziedziną zainteresowań ś.p. Pana prof. Krzysztofa Kwareckiego była chronobiologia. Pan prof. Krzysztof Kwarecki był członkiem założycielem, a następnie wieloletnim członkiem Zarządu European Society for Chronobiology. W związku z zainteresowaniami chronofizjologicznymi był także członkiem grupy inicjującej powstanie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na King George Island. Od 1997 roku Pan prof. Krzysztof Kwarecki był pracownikiem Zakładu Ergonomii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, gdzie podjął badania nad skutkami zdrowotnymi pracy prowadzonej w nie fizjologicznym rytmie (praca nocna, zmianowa, ponad 8-godzinna). Cykl badań rozpoczęty przez Pana Profesora ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy i zdrowia coraz większych grup zawodowych, w tym związanych z komunikacja i transportem, a także służbą zdrowia. Był twórczym naukowcem, dla wielu nauczycielem i mistrzem, człowiekiem ogromnej życzliwości i serdecznym przyjacielem.
 • Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Pani Aleksandra Wiktorow
  • Pani prof. Aleksandra Wiktorow, przez wiele lat była podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Sprawowała nadzór nad Departamentami Warunków Pracy, a także Ubezpieczeń Społecznych. Nadzorowała także działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Obecnie Pani prof. Aleksandra Wiktorow pełni funkcję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Cechą charakterystyczną sylwetki Pani prof. Aleksandry Wiktorow jest nie tylko ogromna wiedza i profesjonalizm w spełnianiu funkcji, ale także ogromna życzliwość i otwartość w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, w tym problemów ochrony pracy.
   Pani Aleksandra Wiktorow jest wzorem urzędnika państwowego.
 • Instytut Techniki Budowlanej
  Pan prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Sadowski
  • Pan prof. Jerzy Sadowski zainicjował w latach pięćdziesiątych na szeroką skalę badania z zakresu akustyki budowlanej i akustyki wnętrz opracowując podstawowe normy z akustyki budowlanej i podstawy projektowania ochron przeciwhałasowych i akustyki pomieszczeń, a w następnych latach zainicjował i rozwinął nowy; dział akustyki - akustykę urbanistyczną.
   Pan prof. Jerzy Sadowski od 1958 roku pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej, od 1959 roku do chwili obecnej jako kierownik Zakładu Akustyki.
   Pan prof. Jerzy Sadowski działając w Zespole Kształtowania i Ochrony Środowiska przy istniejącym wówczas Komitecie Nauki i Techniki uczestniczył w opracowaniu przyjętego uchwałą Rady Ministrów programu zwalczania hałasu w zakładach pracy w latach 1971 – 75.
   W 1984 roku Pan prof. Jerzy Sadowski był współautorem opracowanego przez Zespół Komitetu Akustyki PAN, raportu pt. "Zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce". Jego osobowość i dorobek naukowy stanowią znaczny wkład w rozwój polskiej szkoły akustyki.
 • Z-ca Głównego Inspektora Pracy
  Pan Jerzy Wroński
  • Pan Jerzy WROŃSKI od 1962 roku aktywnie i konsekwentnie zajmuje się problematyką dotyczącą bezpieczeństwa pracy.
   W Państwowej Inspekcji Pracy Pan Jerzy Wroński zaczął pracę z chwilą jej zorganizowania, tj. w 1981 r. a funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy do spraw nadzoru pełni od 1997 r. Autorytet merytoryczny oraz wielka rzetelność charakteryzuje sylwetkę Pana Jerzego Wrońskiego na tym trudnym stanowisku.
 • FIAT Auto Poland S.A.
  Pan Enrico Pavoni
  • Pan Enrico Pavoni od 1995 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki FIAT Polska Sp. z o.o. Zarządzana przez Niego Spółka aktywnie działa w zakresie poprawy warunków pracy. Zaszczytu i przyjemności tej współpracy doświadczamy na co dzień. Współpraca ta odbywa się między innymi w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. W wyniku tej działalności Spółka FIAT Polska wdrożyła szereg rozwiązań kształtujących bezpieczne warunki pracy w tym opracowanych w Instytucie.
 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
  Pan Andrzej Mackiewicz
  • Pan Andrzej Mackiewicz pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od 1982 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych.
   Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład Pana Andrzeja Mackiewicza w realizację budowy obecnej siedziby Instytutu. Również wielokierunkowość podejmowanej w Instytucie tematyki oraz zmieniające się zasady finansowania badań i działalności placówek naukowych wymagały aktywnego i twórczego reagowania Pana Andrzeja Mackiewicza na nowe wyzwania w zakresie rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych. Duże zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone Mu zadania oraz posiadana wiedza fachowa i doświadczenie praktyczne są bardzo cenne w realizacji zadań Instytutu.
 • Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  Pani dr inż. Zofia Pawłowska
 • Główny Księgowy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
  Pani Lucyna Czarzasta
  • Pani Lucyna Czarzasta pracuje w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od 1980 roku, a od roku 1982 na stanowisku Głównego Księgowego. W okresie tym Pani Lucyna Czarzasta wniosła istotny wkład w doskonalenie gospodarki finansowej Instytutu, a zwłaszcza w czasie wdrażania reformy gospodarczej i związanych z tym zmianami w zakresie finansowania jednostek badawczych. Zróżnicowanie formy działalności Instytutu wymagało od Pani Lucyny Czarzastej nie tylko dużej wiedzy, ale także ogromnego zaangażowania w rozwiązywanie bieżących problemów gospodarki finansowej.
 • Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa w Centrali SPEDPOL Sp. z o.o.
  Pan Tadeusz Leszczyński
  • Pan Tadeusz Leszczyński jest głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa w centrali Spedpolu. Jest twórcą oryginalnego systemu transportu materiałów niebezpiecznych. Pan Tadeusz Leszczyński jest certyfikowanym Doradcą ds. transportu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz twórcą i autorem licznych witryn internetowych, m.in. transportu materiałów niebezpiecznych. Pan Tadeusz Leszczyński od wielu lat aktywnie uczestniczy w Forum Liderów Pracy, będąc jedną z czołowych postaci w środowisku specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa pracy.

Statuetki zostały wręczone podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 28 listopada 2002 r. w sali konferencyjnej ZUS.

Laureaci Statuetki: