Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Światowy Dzień Walki z Depresją – 23 lutego 2022 r.

 

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem obchodów jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.

Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego. W Polsce leczy się na nią ok. 1 mln osób. Przyczyny depresji są złożone, jednak w przypadku 1/3 chorych upatruje się ich w czynnikach związanych z pracą, takich jak np. niewłaściwy styl zarządzania, przeciążenie obowiązkami, przemoc psychiczna i mobbing. Zapobieganie depresji powinno się więc odbywać także na poziomie miejsc pracy.

Praca jest jednym z obszarów życia, który może depresję wywołać, ale także z jej powodu ucierpieć. Zaburzenia depresyjne obniżają bowiem jakość życia, a także zdolność do pracy zawodowej i jej efektywność. Mogą też być jednym z głównych powodów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub rezygnacji z pracy w młodym wieku. Z tego względu niezwykle ważna jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.

 

   

 

Plakat „Depresja w pracy” – autor: Szymon Szymankiewicz
III nagroda w 28. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. „Depresja” (2019 r.)

 

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym przeprowadzono badania skuteczności treningu uważności w poprawie zdolności do pracy osób z depresją*. Ich celem było sprawdzenie, czy trening uważności z elementami terapii poznawczej (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT) wpływa na poprawę samopoczucia i funkcjonowania emocjonalnego (zwiększenie afektywności pozytywnej, obniżenie afektywności negatywnej), zaangażowanie w pracę oraz zdolność do pracy. Celem badań było też określenie, które psychospołeczne czynniki obecne w środowisku pracy mogą przyczyniać się do powstawania depresji, a tym samym utrudniać kontynuację aktywności zawodowej osobom cierpiącym na to schorzenie.

Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność treningu uważności w poprawie funkcjonowania osób z depresją - zarówno zdrowotnego (w tym emocjonalnego), jak i społecznego. Dzięki temu, że trening uważności przyczynia się do poprawy spostrzeganej zdolności do pracy tych osób, może zostać wykorzystany jako istotny element działań wspierających ich powrót na rynek pracy, a wraz z kształtowaniem odpowiednich psychospołecznych warunków pracy mógłby stać się elementem skutecznej profilaktyki długotrwałej absencji chorobowej, a także przedwczesnego wypadania osób z depresją z rynku pracy.

 

Zobacz także:

-  serwis CIOP-PIB "Depresja w pracy" -

-  publikację CIOP-PIB pt. „Jak rozwijać kapitał psychologiczny pracowników w celu poprawy ich dobrostanu?” 

 

 

*Badania przeprowadzone w ramach projektu „Badanie skuteczności treningu uważności  w poprawie  zdolności do pracy osób z depresją” w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, sfinansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.