Serce do pracy
 Kampania społeczna  Serce do pracy

 

Serce do pracy

 

ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz zapobiegania

chorobom układu krążenia wśród pracowników

 

Kampania pt. „Serce do pracy” to inicjatywa, która ma na celu zachęcanie pracodawców do podejmowania działań na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK) wśród pracowników. Do działań takich zaliczyć można promocję programów prozdrowotnych w miejscu pracy, a także edukację pracowników, w jaki sposób sami mogą zmienić swój styl życia na zdrowszy i zapobiegać ChUK.

ChUK stanowią poważne wyzwanie zdrowotne dla dzisiejszego świata – w 2020 roku były przyczyną ponad 19 mln zgonów na świecie [1]. Pozostają one także główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności w Europie. Statystyki, mimo że są niepokojące, wskazują, że śmiertelność z powodu ChUK zmniejsza się obecnie w prawie wszystkich krajach europejskich, w tym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [2]. Ta pozytywna zmiana jest zasługą poprawy w zakresie profilaktyki i leczenia ChUK, co świadczy o tym, że warto inwestować w wiedzę na temat chorób i sposobów zapobiegania im.

Inicjatyw poświęconych walce z ChUK jest wiele, jednak kampania „Serce do pracy” wyróżnia się tym, że w centrum jej zainteresowania znajdują się przedstawiciele świata pracy: pracownicy oraz pracodawcy.

Aby cele kampanii, czyli skuteczna edukacja zdrowotna na rzecz walki z ChUK i promocja zdrowia w miejscu pracy pod kątem zapobiegania tym chorobom, mogły zostać osiągnięte, istotny jest aktywny udział przedstawicieli wszystkich grup obecnych w środowisku pracy – tzn. zarówno pracodawców (którzy mają „moc sprawczą” – mogą kontrolować czynniki ryzyka powstawania ChUK, występujące na stanowiskach pracy; mogą także inicjować w miejscu pracy różnego rodzaju aktywności prozdrowotne), jak też pracowników (którzy są końcowymi odbiorcami wszystkich takich działań). Nie do przecenienia jest tu także rola przedstawicieli służby bhp oraz służby medycyny pracy (dbających o bezpieczeństwo pracowników i ich zdrowie w miejscu pracy).

__________________________

 

[1] 2022 Heart Disease & Stroke Statistical Update Fact Sheet Global Burden of Disease, The American Heart Association, https://professional.heart.org/-/media/PHD-Files-2/Science-News/2/2022-Heart-and-Stroke-Stat-Update/2022-Stat-Update-factsheet-GIobal-Burden-of-Disease.pdf (dostęp 28.04.2023.)

[2] European Cardiovascular Disease Statistics 2017, The European Heart Network, https://ehnheart.org/cvd-statistics/cvd-statistics-2017.html (dostęp 28.04.2023)

 

Kampania realizowana jest od maja do grudnia 2023 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Zapraszamy do włączenia się w działania na rzecz „zdrowego serca do pracy”!

 

Kampania jest realizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – 1. etap zadania pt. „Komunikowanie zagadnień bezpieczeństwa pracy w szczególności poprzez informacyjne kampanie społeczne (w tym kampanię Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), media społecznościowe oraz newsletter, z uwzględnieniem współpracy z instytucjami krajowymi i  międzynarodowymi”.

Koordynatorem Programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Koordynator kampanii:

Karolina Kucper

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 22 623 37 34, e-mail: karolina.kucper@ciop.pl

 

 
0
0
0
3
5
1
6
8