Możliwe formy udziału w kampanii
  Możliwe formy udziału w kampanii

 

W kampanię można zaangażować się na wiele sposobów, na przykład:

 

  • organizując szkolenia, warsztaty, konkursy i inne tego typu przedsięwzięcia skierowane do pracowników,
  • dzieląc się „dobrymi praktykami” w zakresie zapobiegania ChUK w miejscu pracy (takimi jak np. wdrażanie rozwiązań promujących zdrowie w pracy, dostosowujących miejsca pracy do potrzeb osób przewlekle chorych na ChUK, powracających do pracy po chorobie),
  • wykorzystując i promując przydatne narzędzia i materiały informacyjne służące przeciwdziałaniu ChUK,
  • upowszechniając wśród swoich pracowników, partnerów biznesowych i/lub publikując na swojej stronie internetowej materiały dotyczące kampanii.

 

Adresaci kampanii:

  • Pracodawcy,
  • Działy HR i specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Specjaliści bezpieczeństwa pracy,
  • Służba medycyny pracy,
  • Związki zawodowe.

 

 
0
0
0
3
5
3
9
3