Złota Karta Lidera

 

WARUNKI UZYSKIWANIA ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY

 

O przyznanie lub przedłużenie Złotej Kartę Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów legitymujący się wcześniej Srebrną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:

 • aktywnie współpracuje z Instytutem co najmniej 5 lat,
 • wykaże, że wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w jego przedsiębiorstwie nie przekraczają średniej krajowej w danej sekcji gospodarki lub zróżnicowana składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe jest obniżona,
 • ma opracowany i wdrożony (o ile jest to uzasadnione) system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja na temat takiego systemu zarządzania bądź uzyskanego certyfikatu, powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY,
 • prowadzi systematyczną działalność profilaktyczną i osiąga efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • propaguje te efekty w środkach masowego przekazu, w tym także  w wydawnictwach CIOP-PIB,
 • prześle do Instytutu wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu.

Uczestnik Forum Liderów występujący z wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy powinien także brać udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy lub innych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do wniosku o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisje Wybory Liderów Bezpiecznej Pracy przedsiębiorstwo otrzymuje Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, ważną przez 2 lata od daty przyznania.

 

Uczestnicy Forum wyróżnieni Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać z:

 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń  oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  oraz upowszechniających.
 • 20% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
 • 20% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 30% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
 • 50% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
 • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.