Wskazówki dla pracodawców

 

Pracodawcy, którzy w swoich zakładach produkują, przetwarzają lub stosują substancje chemiczne i ich mieszaniny o działaniu rakotwórczym i mutagennym (wykaz substancji i procesów), powinni wypełnić obowiązki wynikające z wymagań przepisów prawnych.

 

Ich wdrożenie w zakładach lub przedsiębiorstwach, stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem pracy z tymi substancjami.

OBOWIĄZEK – DZIAŁANIE

PRZEPIS PRAWNY

Prowadzenie badań i pomiarów, zgodnie z określoną częstotliwością

  1. co najmniej raz na sześć miesięcy – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS;
  2. co najmniej raz na trzy miesiące – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS.

§ 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2023 poz. 419)

Prowadzenie rejestru substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t. j. DZ.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm)

Prowadzenie rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

§ 4.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
w środowisku pracy (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2235)

Prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Przechowywanie rejestru pracowników przez okres  40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy – przekazanie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu

§ 5.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2235)

 

Informowanie pracowników o  opakowaniach, zbiornikach i instalacji zawierającej substancję chemiczną, mieszaninę lub czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych

§ 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2235)

Zapewnienie udziału pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ograniczających poziom tego narażenia

§ 10.1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(t. j. Dz.U. 2021 poz. 2235)

Przekazywanie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie do dnia 15 stycznia informacji  o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

§ 4.2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(Dz.U. 2021 poz. 2235)

Informowanie na bieżąco pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a w przypadkach narażenia powstałego w wyniku awarii i innych zakłóceń procesu technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych i w innych okolicznościach – o przyczynach powstałego narażenia oraz o środkach zapobiegawczych, jakie już zostały lub będą podjęte w celu poprawy sytuacji

§ 10.3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(Dz.U. 2021 poz. 2235)

Przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników
w zakresie:

  1. ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia,
  2. wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  3. konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,
  4. działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do podjęcia przez pracowników, w tym pracowników pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.

§ 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
(Dz.U. 2021 poz. 2235)