Wykaz substancji i procesów


W aktach prawnych nie ma wykazu substancji rakotwórczych i mutagennych w formie jednolitej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2235), wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

  • substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (tzw. CLP – classification, labelling and packaging of substances and mixtures),
  • mieszaniny zawierające co najmniej jeden składnik zaklasyfikowany jako substancja rakotwórcza lub mutagenna kategorii 1A lub 1B na poziomie równym lub wyższym od 0,1% stężenia wagowego (dla substancji stałych i ciekłych) lub objętościowego (w przypadku substancji gazowych),
  • wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2235) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
   Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
   • Produkcja auraminy.
   • Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.
   • Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.
   • Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.
   • Prace związane z narażeniem na pył drewna.
   • Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.
   • Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.
   • Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Wykaz substancji zaklasyfikowanych, jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej zebranych w 1 pliku znaleźć można na stronach Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.