NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Baza Niebezpieczne substancje chemiczne składa się z 3 zbiorów.

Wykaz wartości NDS i metod oznaczania obejmuje aktualizowany zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami wykaz wartości normatywów higienicznych (NDS, NDSCh i NDSP), rekomendowanych norm i metod oznaczania substancji chemicznych stwarzających zagrożenie w powietrzu na stanowiskach pracy.

Zbiór informacji o substancjach chemicznych przygotowany został dla substancji chemicznych z ustalonymi wartościami normatywów higienicznych. W zbiorze znaleźć można nazwy substancji, ich synonimy, klasyfikację, właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne i informacje z zakresu pierwszej pomocy w przypadku zatrucia inhalacyjnego, zatrucia drogą pokarmową, skażenia skóry i oczu.

Baza CMR (rakotwórcze/mutagenne/reprotoksyczne) zawiera informacje na temat substancji o takim działaniu, m.in. definicje, klasyfikację i oznakowanie, obowiązki pracodawców i wyszukiwarkę substancji klasyfikowanych, jako rakotwórcze i mutagenne kat. 1A i 1B zgodnie z Rozporządzeniem CLP