CMR (rakotwórcze/mutagenne/reprotoksyczne)

SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE, MUTAGENNE I REPROTOKSYCZNE

(CMR z ang. carcinogenic (C), mutagenic (M) and reprotoxic (R))


Substancje rakotwórcze - substancje lub mieszaniny powodujące powstanie raka lub zwiększające częstotliwość jego występowania.

Substancje mutagenne - substancje, powodujące zwiększone występowanie mutacji w populacjach komórek lub organizmów. Mutacja oznacza trwałe zmiany ilości lub struktury materiału genetycznego w komórkach, które mogą być dziedziczne i mogą dotyczyć zarówno komórek somatycznych, jaki i rozrodczych. W rozporządzeniu CLP do klasy substancji/ mieszanin mutagennych zostały zaliczone te, które wywołują dziedziczne mutacje w komórkach rozrodczych.

Substancje reprotoksyczne - substancje działające szkodliwie na rozrodczość, co oznacza niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz na rozwój potomstwa w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę. Zgodnie z rozporządzeniem CLP jako działanie szkodliwe na rozrodczość uważa się również wpływ substancji/mieszanin na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią.