Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-8/2010, 2010-05-14, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, obejmującego 5 części asortymentowych, warunki gwarancji i terminy dostaw zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ, a szczegółową specyfikację poszczególnych grup – Załączniki od. 8.1 do 8.5 do SIWZ.
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1
Oferty mogą być składane przez Wykonawców na wykonanie całości lub części zamówienia, tj. na dostawę urządzeń określonych w jednej lub kilku częściach wyspecyfikowanych w Załącznikach od nr 8.1. do 8.5. do SIWZ. Oferta powinna zawierać propozycję dostawy co najmniej wszystkich urządzeń i usług wyspecyfikowanych w jednej z  pięciu części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamówienie należy zrealizować: 

- w części 4 w terminie do trzech tygodni od daty zawarcia umowy - w części 1, 2, 3, 5 w terminie do pięciu tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki ogólne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać propozycję dostawy wszystkich urządzeń i wykonania usług wyspecyfikowanych w jednej z grup 1-5 (Załączniki od 8.1. do 8.5. do SIWZ).
 2. Wykonawca powinien zaakceptować załączony do SIWZ projekt umowy na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
 3. Wykonawca powinien oświadczyć, że część zamówienia dotyczącą instalacji, skonfigurowania i przetestowania dostarczonego sprzętu nie będzie powierzona podwykonawcom (Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ).
 4. Wykonawca powinien wykazać, w Załączniku nr 6 do SIWZ – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie:
  A. składający ofertę na jedną z części 1-5, z wyjątkiem części 3, zrealizował co najmniej trzy dostawy komputerów wraz z ich instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem, każda z dostaw o wartości netto nie mniejszej niż 60.000 zł, B. składający ofertę na więcej niż jedną część, albo na część 3, zrealizował co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem, każda z dostaw o wartości netto nie mniejszej niż 190.000 zł,

i przedstawić dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Dokumenty punktu B potwierdzają spełnienie warunku punktu A. Mają zastosowanie postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, zamiast dokumentu j/w należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
  4. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
  6. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty chyba, że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
  7. Oświadczenie, iż część zamówienia dotyczącą instalacji, skonfigurowania i przetestowania dostarczonego sprzętu nie będzie powierzona podwykonawcom, na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
  8. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
  9. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
  10. Wypełniona i potwierdzona przez Wykonawcę odpowiednia część Załącznika nr 7 do SIWZ „Formularz cenowy” (oferowana część/i), który zawiera następujące informacje:
A. Typ oferowanego urządzenia, B. Producenta oferowanego urządzenia, C. Cenę jednostkową brutto, D. Wartość brutto.
  1. Wypełniona i potwierdzona przez Wykonawcę odpowiednia część załączników nr 8.1. – 8.5. do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń i usług poszczególnych części” (oferowana część/i 1-5).
  2. W formularzach stanowiących Załączniki nr 8.1. – 8.5 do SIWZ Wykonawca podaje następujące informacje:
A. Producenta oferowanego urządzenia, B. Typ oferowanego urządzenia, C. Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze niż wymagane).
 1. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w SIWZ oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena – 100%.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
SIWZ można otrzymać w pokoju nr 326.
Adres strony internetowej na której jest udostępniona SIWZ: www.ciop.pl – aktualności – zamówienia publiczne wszczęte.
Oferty należy składać w Kancelarii, w pok. 335 do dnia 24.05.2010 r., do godz. 1000.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalacznik 7 do SIWZ TA ZP-8 2010

Załącznik_8_1-8_5 do SIWZ TA ZP-8 2010


 
Warszawa, dnia 20.05.2010 r.
WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia nr 1 do pobrania w formacie PDF

Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-8/2010

Nr ogłoszenia: