Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP–8/2021 2021-07-01; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę Opracowanie, wykonanie i dostawa programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę Opracowanie, wykonanie i dostawa programu INTERGON przeznaczonego do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Warszawa, dnia 01.07.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP–8/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.