Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-4/2021 2021-03-30; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu SIMPLE.ERP o moduł do planowania i rozliczania czasu pracy rozszerzony o funkcjonalność portalu pracowniczego

Warszawa, dnia 30.03.2021 r.

Nr sprawy: NK/ZP-4/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania