Program komputerowy bhpAKK
bhpAKK v.3.1

Komputerowy Program Analizy Kosztów i Korzyści
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Analizy kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy dostarczają informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w procesie planowania działań w systemie zarządzania BHP. Zaleca się, aby przedsiębiorstwa wdrażające systemy BHP prowadziły takie analizy i monitorowały koszty BHP.

Analizując koszty i korzyści BHP należy uwzględnić w szczególności:
 • koszty związane z ubezpieczeniem od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • koszty związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • koszty wypadków przy pracy,
 • koszty chorób zawodowych,
 • koszty związane ze zmniejszeniem wydajności i jakości pracy, wynikającym z jej wykonywania w warunkach uciążliwych i/lub niezgodnych z wymaganiami ergonomii.
 • koszty działań profilaktycznych, w tym związane z wdrażaniem systemu zarządzania BHP.

W analizach kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy i podejmowaniu optymalnych ekonomicznie decyzji w zakresie BHP może Państwu pomóc opracowany w CIOP-PIB program komputerowy bhpAKK.Program bhpAKK (bhp-Analiza Koszt-Korzyść) jest oprogramowaniem komputerowym wspierającym obliczanie, analizę oraz prognozowanie kosztów i korzyści wynikających z utrzymywania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Umożliwia on wprowadzanie i gromadzenie danych potrzebnych do przeprowadzenia analizy kosztów BHP oraz prognozowania kosztów i korzyści BHP w przedsiębiorstwie w miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym okresie rozliczeniowym.

Jego podstawowe funkcje umożliwiają realizację następujących działań:
 • obliczanie kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w całym przedsiębiorstwie lub poszczególnych jego jednostkach organizacyjnych
 • prognozowanie przyszłych kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obliczanie składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
 • obliczanie obciążających przedsiębiorstwo kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • obliczanie kosztów prewencji związanej z wymaganiami prawnymi
 • obliczanie kosztów wdrażania i utrzymania systemu zarządzania BHP
 • sporządzenie kart kosztów wypadków i kart kosztów chorób zawodowych
 • sporządzanie zestawień kosztów i korzyści BHP w formie tabelarycznej lub graficznej

Program komputerowy bhpAKK stanowi skuteczne i łatwe do wykorzystania narzędzie komputerowe wspomagające prowadzenie analiz ekonomicznych w obszarze BHP w przedsiębiorstwach. Program ten realizuje model uwzględniający wszystkie istotne składniki wpływające na koszty BHP związane zarówno z nieodpowiednimi warunkami środowiska pracy jak i z kosztami prewencji. Należy podkreślić, iż koszty prewencji uwzględniają obok kosztów związanych ze spełnieniem wymagań prawnych dotyczących BHP także koszty wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania BHP.

Program komputerowy bhpAKK stanowi narzędzie ułatwiające zarówno monitorowanie kosztów BHP jak i ekonomiczną ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie. Program umożliwia także prognozowanie wysokości poszczególnych składników kosztów a w tym prognozowanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od zmiany warunków pracy. Dzięki porównaniu ogólnych kosztów BHP, w wyniku realizacji różnych wariantów prognoz, obliczenia wykonane przez program mogą być wykorzystywane do podejmowania w przedsiębiorstwach optymalnych ekonomicznie decyzji inwestycyjnych w zakresie BHP. Program bhpAKK jest szczególnie zalecany do oceny efektywności ekonomicznej wdrażanych w przedsiębiorstwach systemów zarządzania BHP.

Informacje merytoryczne:
dr Jan Rzepecki,
e-mail: jarze@ciop.pl
tel. 022/ prefix/623-46-69