Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

29 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. poz. 2234) wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

 

Rozporządzenie zmienia brzmienie załączników nr 1,4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracow­ników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288) określających odpowiednio Klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, Środki hermetyczności i stopnie hermetyczności dla laboratoriów, zwierzętarni, pomieszczeń izolacyjnych dla ludzi i zwierząt, oraz Środki herme­tyczności i stopnie hermetyczności w procesach przemysłowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. dokonuje także zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia określającego Wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, gdzie modyfikuje lp. 4 i lp. 8 w zakresie pracy w jednostkach ochrony zdrowia oraz pracy innej od wymienionej w lp. 1-7 tego załącznika.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia, pracodawcy dokonają aktualizacji:

1) oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, sporządzonej przed dniem 29 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r.:

    a)  w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolno­ści oddechowej 2 (SARS-CoV-2) - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. (tj. od dnia 29 grudnia 2020 r.),

    b) w pozostałym zakresie - do dnia 20 listopada 2021 r.;

2) środków i stopni hermetyczności ustalonych przed dniem 29 grud­nia 2020 r. na podstawie § 12 i § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r., z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do tego rozporządze­nia, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r.:

    a)  w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolno­ści oddechowej 2 (SARS-CoV-2) - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. (tj. od dnia 29 grudnia 2020 r.),

     b) w pozostałym zakresie - do dnia 20 listopada 2021 r.


Omawiane rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz.Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 54, Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11 oraz DZ.Urz. UE L 195 z 19.06.2020, str. 118) oraz dy­rektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wodniesie­niu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniającą dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz.Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11).

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP-1/2021

 

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Przywróć