Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Uproszczenia procedur – zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

W dniu 10 listopada 2022 r. weszło w życie, z kilkoma wyjątkami, usta­wa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsię­biorców (Dz.U. poz. 2185), zmieniająca kilkadziesiąt ustaw pod kątem zmniejszenia obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedną z wprowadzonych regulacji jest nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1694). Wskazana nowelizacja zmienia art. 1 tej ustawy, dodając przepis ust. 6 określający, że do postępo­wań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2021 r. poz. 823 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583).

Kolejną zmianą w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu jest nowelizacja jej art. 10 dotyczącego kwestii wystawiania książeczki żeglarskiej, dodająca przepisy ust. 3 i 4 wskazujące, że do postępowania w sprawie wystawienia książeczki żeglarskiej stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) – dotyczące postępowania uprosz­czonego, a nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczącego milczącego załatwienia sprawy.

Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (art. 72 ustawy) do postępowań w sprawie wystawienia książeczki żeglarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji
BP1/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Przywróć