Program ramowy konferencji

REFERATY

Wygłoszenie wiodących referatów na temat substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym i reprotoksycznym (CMR) powierzono ekspertom i przedstawicielom środowisk naukowych w obszarze bezpieczeństwa i medycyny pracy. Tematyka wystąpień dotyczy m.in.:

  • zagrożeń substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i reprotoksycznymi w środowisku pracy
  • analizy danych o rozpoznanych przypadkach nowotworów złośliwych w Polsce
  • orzecznictwa chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego
  • oceny narażenia pracowników na wybrane CMR, w tym: azbest, spaliny silników Diesla, chemikalia uwalniane podczas pożarów, pyły drewna
  • prewencji i dobrych praktyk w zakładach pracy, a także działań kontrolnych.

Program wkrótce!

Osoby zainteresowane zachęcamy do prezentacji plakatu.

SESJA PLAKATOWA - ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY
(ze szczególnym uwzględnieniem substancji CMR)

Sesja plakatowa została podzielona na 4 panele tematyczne:

  1. Analiza chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy.
  2. Ocena narażenia zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy.
  3. Ocena działania toksycznego substancji chemicznych.
  4. Ograniczanie zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.