Dostosowanie klasy ochrony do zagrożeń
 Dostosowanie klasy ochrony do zagrożeń

 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony układu oddechowego konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego identyfikującego wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy. Należy wykonać pomiary stężeń czynników szkodliwych i niebezpiecznych, a następnie porównać je z wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń NDS. Analiza i ocena zagrożeń jest podstawowym elementem doboru sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). Dodatkowo przy doborze należy wziąć pod uwagę organizację stanowiska pracy, warunki klimatyczne na stanowisku pracy, cechy indywidualne pracowników, konieczność stosowania innych sprzętów ochrony indywidualnej oraz czynniki mające wpływ na samopoczucie pracowników.

Na podstawie wyznaczonych stężeń aerozoli oraz znajomości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) określa się minimalną klasę ochrony półmaski filtrującej jaką należy zastosować. W ramach dostosowania klasy ochrony do zagrożeń wykorzystuje się wskaźniki ochrony.

Pierwszym krokiem jest ustalenie poziomu stężeń i rodzaju zanieczyszczenia środowiska pracy, na podstawie którego wyznaczany jest minimalny wskaźnik ochrony (MDF).

O stopniu ochrony jaki zapewnia półmaska filtrująca danej klasy informuje jej nominalny wskaźnik ochrony (NPF). Określa ochronę sprzętu przed krotnościami wartości NDS dla szkodliwych aerozoli. Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie maksymalnych wartości dla badania przecieku wewnętrznego (CPW) według normy EN 149:2001 + A1:2009.

Poniżej przedstawiono wartość badania CPW oraz nominalny wskaźnik dopasowania dla półmasek filtrujących klasy FFP1, FFP2 i FFP3.

Klasa ochrony

CPW dla poszczególnych ćwiczeń, %

Nominalny wskaźnik ochrony

FFP1

25

4 x NDS

FFP2

11

9 x NDS

FFP3

5

20 x NDS

Klasę ochrony należy wybierać w taki sposób, aby spełniona była zależność:

 

NPF > MDF

 

Nominalny wskaźnik ochrony dla półmaski filtrującej musi być zawsze większy niż minimalny wskaźnik ochrony wyznaczony na podstawie stężenia substancji w środowisku, aby zapewnić odpowiednią i skuteczną ochronę układu oddechowego użytkownika [1]!

 

Obowiązujące wartości NDS i metody oznaczania poszczególnych substancji można znaleźć na stronie Instytutu pod adresem:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P20200353841377519103587

 

______________________________________
[1] PN-EN 529:2009. Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zalecenia dotyczące doboru, użycia, obsługi i konserwacji – Przewodnik.