BHP na małych placach budowy

 

  BHP na małych placach budowy

 

W ramach realizowanej od początku 2022 roku „Strategii kontroli i prewencji w budownictwie” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w czerwcu br. przeprowadzili zintensyfikowane czynności kontrolne na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie).

 

Wyniki kontroli wskazują, że poziom bezpieczeństwa pracy na małych budowach jest niewystarczający, znacząco odstający od akceptowalnego poziomu obserwowanego na większości dużych budów.

 

 

 

Najważniejsze przyczyn niewłaściwego stanu bezpieczeństwa pracy:

  • Budowy mniejszych inwestycji obsługiwane są na ogół przez niewielkie podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Często są to firmy lokalne, prowadzone przez osoby fizyczne, w tym firmy zatrudniające członków rodziny przedsiębiorcy. Powoduje to lekceważenie obowiązujących procedur bezpieczeństwa pracy w stosunku do pracujących (od przygotowania do pracy, po stosowanie zabezpieczeń stanowisk pracy).

 

  • W podmiotach wykonujących roboty budowlane na małych inwestycjach pracodawcy często borykają się z problemami ekonomicznymi. Realizując prace zlecone przez inwestorów prywatnych – np. osoby fizyczne, dysponując skromnym własnym zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania powierzonych prac, koncentrują się wyłącznie na problemach związanych z realizacją obiektu. Inwestor nie jest zainteresowany opłacaniem zabezpieczeń dla pracowników, uważając, że jest to rola wykonawcy robót.

 

  • Kolejną przyczyną niewłaściwego stanu bezpieczeństwa pracy na „małych placach budów” jest sposób prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami przez kierowników tych budów, którzy często nadzorują kilka budów jednocześnie. Taki sposób „nadzoru” w praktyce ogranicza się jedynie do dokonywania przez nich stosownych wpisów do dziennika budowy przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek nadzoru nad sposobem prowadzenia prac budowlanych.

 

  • W małych podmiotach służba bhp nie prowadzi działalności w sposób prawidłowy. Niejednokrotnie osoby wykonujące zadania służby bhp funkcjonują tylko w dokumentacji, tj. przygotowywanie i podpisywanie potwierdzeń szkoleń, i wielokrotnie powielane instrukcji.

 

  • Kolejną przyczyną uchybień w obszarze bezpieczeństwa pracy jest rotacja pracowników. Coraz częściej pracodawcy, mając problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników zatrudniają przypadkowe osoby, posiadające często niewystarczające umiejętności, doświadczenie i wiedzę, w tym w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

  • Znaczącą kwestią przy wykonywaniu mniejszych inwestycji przez małe podmioty jest pośpiech. Ze względu na występujący na rynku od kilku lat deficyt pracowników budowlanych małe firmy mają zapełniony portfel zleceń na wiele miesięcy do przodu. Inwestorzy są zainteresowani zarówno jak najszybszym rozpoczęciem prac, jak i ich zakończeniem. W tej sytuacji wykonawcy rozpoczynają roboty w kilku miejscach i naprzemiennie wykonują prace na kilku budowach („przerzucając” pracowników). Istotne dla nich, w świetle zobowiązań w stosunku do inwestorów staje się terminowość wykonania robót. W tym kontekście, bezpieczny sposób realizacji jest mniej istotny, albo wcale nieistotny.

 

Szczegółowe informacje na temat wyników kontroli: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/141934,raport-z-malych-budow.html

 

 
0
0
0
2
8
9
5
1