Aparatura pomiarowa

Aparatura pomiarowa

 

Ze względu na specyfikę warunków pomiarowych podczas badań drgań działających na kierowcę pojazdów typu ATV (m.in. duże zakresy ruchów wykonywanych przez kierowcę oraz brak możliwości przebywania w/na pojeździe dodatkowej osoby wykonującej pomiary) do rejestracji sygnałów czasowych przyspieszeń drgań został wykorzystany bezprzewodowy system akwizycji danych firmy Elovis (rys. 3). System składa się z dwóch trzy-kanałowych modułów nadawczych (TEDIASENS SN-X-3AI) współpracujących z trójosiowymi przetwornikami drgań, modułu odbiorczego (TEDIASENS GUI) oraz jednostki sterującej systemem akwizycji danych wraz oprogramowaniem TEDIASENS GUI.

 

 

Rys. 3. Schemat układu do pomiarów i analizy drgań z bezprzewodowym systemem akwizycji danych
firmy Elovis

 

Na każdym z badanych stanowisk pracy kierowcy pojazdu typu ATV, zarejestrowane sygnały czasowe przyspieszeń drgań stanowią dane do wyznaczenia widm przyspieszeń drgań oraz wielkości charakteryzujących drgania na stanowiskach pracy.

Na podstawie wyznaczonych widm są obliczane skorygowane wartości całkowite składowych kierunkowych przyspieszeń drgań (HA i WB) działających na kierowcę pojazdu typu ATV. Korekcja przeprowadzana jest przy wykorzystaniu następujących charakterystyk (rys. 4) zgodnych z normą PN-EN ISO 8041-1:2017-07:

  • Wh - dla sygnałów drgań działających przez kończyny górne,
  • Wd - dla sygnałów drgań poziomych działających w sposób ogólny,
  • Wk - dla sygnałów drgań pionowych działających w sposób ogólny.

 

Rys. 4. Charakterystyki korekcyjne dla drgań o działaniu ogólnym (Wd, Wk)
i przez kończyny górne (Wh).

 

 
0
0
0
1
3
6
9
8