BHP pracy platformowej

JAK POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY PLATFORMOWEJ?

 

 

Autor: Anna Skład – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, CIOP-PIB

Źródło: Materiały informacyjne CIOP-PIB.  Jak poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy platformowej? Poradnik dla przedstawicieli platform internetowych, Warszawa 2021 r. 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) to ogół warunków, które powinny być zachowane w przedsiębiorstwie, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Istnieje szereg przepisów, które regulują obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp. Jednak, z uwagi na charakter relacji pomiędzy uczestnikami gospodarki platformowej, przepisy te rzadko mają w niej zastosowanie. Opracowanie to powstało, aby wskazać możliwe sposoby poprawy stanu bhp w gospodarce platformowej i jest przede wszystkim skierowane do osób organizujących pracę w jej ramach – tj. do przedstawicieli platform. Poprawę bhp osiąga się dzięki skutecznemu zarządzaniu bhp.

 

 

 

 

Opracowano w ramach: V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie nr 2.SP.28 pt. Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarce platformowej).

 
0
0
0
1
8
9
4
6