Badanie rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych

 

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych spowodowanym pandemią COVID-19, z uwagi na niewątpliwą potrzebę przeanalizowania tego rynku zarówno pod kątem potrzeb producentów i dystrybutorów, jak i wprowadzania innowacji przez jednostki naukowo-badawcze zajmujące się rozwojem tych środków, przeprowadzono badanie rynku.

Potrzeba tego badania wynikała nie tylko z ww. pobudek, ale również z braku tego rodzaju opracowań na polskim rynku. Brak ten wynika z kolei m.in. z dynamiki zmian gospodarczych w Polsce, szybkiego rozwoju technologicznego środków ochrony indywidualnej i wpływu globalizacji oraz aktywności krajów dalekiego wschodu w zakresie zaopatrywania rynku światowego w te środki.

Wyrażane w rozmowach bilateralnych z producentami i ich stowarzyszeniami zapotrzebowanie na tego rodzaju opracowanie było potwierdzeniem spostrzeżeń Instytutu w tym zakresie. Można więc przypuszczać, że ten raport przyczyni się do skutecznego wchodzenia na rynek nowych podmiotów.

W ramach tego badania podjęto próbę identyfikacji podmiotów zajmujących się zarówno produkcją, jak i dystrybucją ŚOI oraz masek medycznych. Nie było to łatwe, ponieważ w wykazie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie istnieje sekcja ani dział PKD dedykowany produkcji ŚOI (w szczególności chroniących oczy i twarz, głowę, słuch oraz układ oddechowy). Spośród wszystkich sekcji najczęściej producenci objętych badaniem ŚOI mogą zostać sklasyfikowani w następujący sposób:

Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe,

Dział 32 - Pozostała produkcja wyrobów,

Grupa 32.9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Podklasa 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie  indziej niesklasyfikowana.

Ww. podklasa obejmuje m.in.: produkcję wyrobów ochronnych, takich jak: ubrania ognioodporne i ochronne; pasy bezpieczeństwa dla monterów i inne pasy do celów zawodowych; urządzenia ratownicze wykonane z korka; kaski ochronne i pozostały sprzęt ochronny do użytku osobistego, z tworzyw sztucznych (np. kaski stosowane przez sportowców); kombinezony przeciwpożarowe; ochronne nakrycia głowy i inny sprzęt ochronny do użytku osobistego, z metalu; zatyczki do uszu i nosa (np. do ochrony podczas pływania i przed hałasem), maski gazowe.

Jak z powyższego wynika, identyfikacja podmiotów, które mogłyby uczestniczyć w badaniu na podstawie PKD nie była możliwa. Dlatego posiłkowano się w tym wszelkimi dostępnymi źródłami specjalistycznymi, dzięki czemu przeprowadzenie badania było możliwe.

Bazując na technikach opisanych w par. 6.1, poniżej przedstawiono główne wyniki badania odnoszącego się do ŚOI i masek medycznych.

Wyniki szczegółowe, które zawierają aktualną i prognozowaną sytuację dostawców, aktualne i przyszłe zapotrzebowanie odbiorców, konkurencję na rynku, bariery wejścia na rynek oraz kluczowe elementy łańcucha dostaw, a także kierunki rozwoju rynku ŚOI i masek medycznych, są w szczególności przeznaczone dla dostawców (importerów, producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz dystrybutorów) i dostępne na zamówienie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym.

 

W celu ułatwienia korzystania z raportu poniżej przedstawiono słowniczek terminów użytych na potrzeby niniejszego raportu:

  • ŚOI - środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy, głowy, słuchu oraz ochrony układu oddechowego; w innych opracowaniach termin ten obejmuje wszystkie środki ochrony indywidualnej,
  • dostawca - importer, producent, upoważniony przedstawiciel oraz dystrybutor,
  • odbiorca środków ochrony indywidualnej i masek medycznych - przedstawiciel pracodawcy zapewniającego ŚOI i maski medyczne w przedsiębiorstwie,
  • maska medyczna (chirurgiczna) - wyrób medyczny zakrywający usta i nos, stanowiący barierę minimalizującą bezpośrednie przenoszenie czynników zakaźnych między personelem a pacjentem; maska medyczna nie stanowi środka ochrony indywidualnej (nie chroni osoby, która ją nosi, lecz inne osoby przebywające w pobliżu).
 
0
0
0
2
3
9
4
1