Cel, zakres i metodologia badania

 

Celem badania było dostarczenie informacji na temat polskiego rynku dostawców - zarówno producentów i importerów wyrobów, jak i ich upoważnionych przedstawicieli oraz dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oczu, twarzy, głowy, słuchu, układu oddechowego oraz masek medycznych. Istotne było też rozpoznanie i analiza nie tylko podaży, ale też popytu, a więc odbiorców ŚOI i masek medycznych. Na podstawie tego rozpoznania podjęto próbę przeprowadzenia analizy rynku i określenia prognozy trendów - kierunków dalszego rozwoju tego rynku.

Zakres badań obejmował odpowiedzi na pytania:

 1. Jakich dostawców (importerów, producentów, upoważnionych przedstawicieli, oraz dystrybutorów) ŚOI i masek medycznych można zidentyfikować na polskim rynku oraz jaka jest ich charakterystyka?
 2. Jaki poziom konkurencyjności i koncentracji charakteryzuje ten rynek w Polsce (obecnie i w najbliższej przyszłości)?
 3. Jaka jest wielkość i wartość wolumenu produkcji i sprzedaży ww. wyrobów w Polsce (dla podmiotów o istotnym udziale w rynku) oraz jakie czynniki kształtują ceny?
 4. Jakie bariery wejścia na rynek i kluczowe elementy łańcucha dostaw (z uwzględnieniem krajowych i zagranicznych producentów półproduktów) można zidentyfikować?
 5. Jakich odbiorców ŚOI i masek medycznych można zidentyfikować?
 6. Jakie czynniki wpływają na zapotrzebowanie na ww. wyroby?
 7. Jaki jest potencjał innowacyjny rynku oraz jakie czynniki otoczenia wpływają na zachowania dostawców oraz odbiorców ŚOI i masek medycznych?
 8. Co można rekomendować dostawcom, organom nadzoru rynku i innym podmiotom kontrolnym, jednostkom opracowującym rozwiązania w zakresie ŚOI, przedstawicielom pracodawców odpowiedzialnym za zapewnienie tych środków w przedsiębiorstwach oraz bezpośrednich użytkownikom ŚOI i masek medycznych?

 

Do opracowania raportu wykorzystano zróżnicowany zestaw metod i technik badawczych oraz źródeł danych zgodnie z koncepcją triangulacji metodologicznej.

W ramach badania zostały przeprowadzone:

 1. Analiza danych zastanych (tzw. desk research), w ramach której dokonano przeglądu aktów prawnych, danych statystycznych, baz danych instytucji certyfikujących i kontrolnych, sprawozdań finansowych firm oraz opracowań i artykułów branżowych. Ważnym elementem analizy było opracowanie podstawowej bazy dostawców działających na polskim rynku ŚOI i masek medycznych, która zawiera nie tylko dane teleadresowe podmiotów, ale też informacje nt. typu produkowanych/dystrybuowanych ŚOI.

 2. Badanie kwestionariuszowe (badanie ilościowe) mixed-mode (CATI/CAWI) na ogólnopolskiej próbie przedstawicieli dostawców oraz odbiorców ŚOI i masek medycznych. W badaniu zastosowano technikę doboru nielosowego, proporcjonalną w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych występujących w danym województwie, wg bazy REGON, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw. W badaniu ilościowym wzięło udział łącznie 204 respondentów:

   

  Odbiorcy ŚOI Dostawcy ŚOI Dostawcy  masek medycznych
  Wielkość przedsiębiorstwa 10-49 >50 Ogółem
  Liczebność próby 36 18 54 100 50
  Źródło: opracowanie BST Sp. z o.o.

 3. Wywiady pogłębione (badanie jakościowe), których celem było uszczegółowienie/ potwierdzenie informacji uzyskanych w ramach badania ilościowego CATI/CAWI. W badaniu jakościowym wzięło udział 20 ekspertów, tj. przedstawiciele dostawców oraz odbiorców, w tym przedstawiciele służby bhp lub specjaliści ds. bhp spoza zakładów pracy, przedstawiciel organu nadzoru rynku oraz przedstawiciele środowiska B+R opracowujący rozwiązania z zakresu ŚOI.

 

Bazując na ww. technikach, poniżej przedstawiono główne wyniki badania.

 
0
0
0
2
3
7
9
2