Znakowanie środków ochrony indywidualnej i informacje producenta

 

W odróżnieniu od dyrektywy 89/686/EWG rozporządzenie 2016/425 nakłada na producentów środków ochrony indywidualnej obowiązek znakowania każdego egzemplarza wyrobu nazwą typu, numerem partii lub serii albo inną informacją umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku środków ochrony indywidualnej, których wymiary uniemożliwiają naniesienie takiego znakowania, dopuszcza się podanie tych informacji na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym środkowi. Producenci powinni również umieszczać na wyrobie lub jego opakowaniu albo w dokumencie mu towarzyszącym swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się skontaktować z producentem. Dane kontaktowe powinny być podane w sposób zrozumiały dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

Również importerzy środków ochrony indywidualnej są zobowiązani do umieszczania na wyrobie, ewentualnie na jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym swojej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego.

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na środku ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i trwały. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nanoszenie znaku CE na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących.

Podobnie jak w przypadku zgodności z dyrektywą 89/686/EWG, w rozporządzeniu zostało utrzymane wymaganie dotyczące podawania przy znaku CE numeru jednostki notyfikowanej, która uczestniczy w procedurze oceny zgodności według modułu C2 lub D.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 2016/425 producenci mają obowiązek opracowania oraz zapewnienia dołączania instrukcji oraz informacji do danego wyrobu. Zakres wymaganych informacji został określony w rozporządzeniu. Importerzy powinni zapewniać, aby środkom towarzyszyły instrukcje i informacje, o których mowa powyżej. Podobnie dystrybutorzy powinni sprawdzić przed udostępnieniem wyrobu na rynku, czy towarzyszą mu wymagane dokumenty i instrukcje.

Informacje dotyczące środka powinny być przygotowane w języku zrozumiałym dla użytkowników w danym państwie członkowskim, w którym mają być one udostępnianie na rynku. W rozporządzeniu pojawiło się wymaganie dotyczące podawania odwołania do zastosowanych norm zharmonizowanych, łącznie z datą ich przyjęcia lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych stanowiących podstawę oceny środków ochrony indywidualnej. Informacje producenta powinny również zawierać odwołanie do rozporządzenia 2016/425 oraz - jeśli ma to zastosowanie - do  innych przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Dyrektywa nie formułowała takich wymagań.

 

 
0
0
0
2
3
9
4
2