Aktualności FL

22.08.2022

Zapraszamy udziału do Forum Liderów

Jeszcze do 7 września br. czekamy na Wnioski od przedsiębiorstw zainteresowanych przystąpieniem do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz od członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którzy planują wnioskować o przedłużenie ważności lub przyznanie „wyższych” Kart Liderów.


Wnioski są dostępne na stronie:

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P52800450841575629110746&html_tresc_root_id=300010938&html_tresc_id=300010936&html_klucz=5555&html_klucz_spis=

 

 

30.06.2022 r.

 

Podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2022, która odbyła się w dniach 26-29 czerwca 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim, wystąpiło dwóch przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – Marta Motylewska, reprezentująca PKN ORLEN S.A. oraz Janusz Rożnowski, reprezentujący Iturri Poland Sp. z o.o.

 

Pani Marta Motylewska, w wystąpieniu pt. „Methods of noise reduction in the working environment on the example of PKN ORLEN S.A. Production Plants” przedstawiła zastosowanych metod mających na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania hałasu w miejscu pracy. Omówiła też środki ochrony indywidualnej, sposoby zmniejszania natężenia hałasu, metody badania hałasu w obszarach produkcyjnych. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożenia, jakie niesie za sobą hałas w środowisku pracy.

Pan Janusz Rożnowski w wystąpieniu pt. „Assessment of the effectiveness of measures to protect the employee against noise in the working environment” omówił znaczenie edukacji pracowników i kadry kierowniczej w kształtowaniu ich stosunku do stosowania ochronników słuchu w miejscu pracy. Przedstawione w wystąpieniu wnioski były wynikiem wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie dostaw i właściwego doboru środków ochrony indywidualnej oraz budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Fot. Adrian Biema

 

24.06.2022 r.

Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A. organizowały w dniu 27 maja 2022 r. Dzień Bezpieczeństwa. Z tej okazji, przy współpracy z CIOP-PIB, zorganizowano seminarium dotyczące baz BIOINFO i  CHEMPYŁ oraz wpływu substancji chemicznych na organizm człowieka, ich działaniu łącznemu oraz szczególnym zagrożeniom stwarzanym przez chemikalia dla Pracowników 60 +. Uczestnikami seminarium było ok. 50 pracowników m.in. z Kopalni Soli i Podziemnych Magazynów Ropy i Paliw Góra, Kopalni Soli Mogilno, Biura Produkcji i Sprzedaży oraz Siedziby Spółki.

 

 

Fot. Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A.

 

13.05.2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu (w formie warsztatowej) związanym z opracowanym w Instytucie  (w ramach programu wieloletniego) programem komputerowym INTEGRON.

Program INTEGRON jest przeznaczony do oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracownika powiązanego z wykonywaniem czynności pracy. Ocena opera się na danych wejściowych charakteryzujących pozycję ciała i wywieraną siłę podczas każdej z czynności pracy składających się na kolejne operacje dnia pracy. W przypadku obciążenia przekraczającego dopuszczalne poziomy program wskazuje na najbardziej obciążające czynniki oraz dostarcza propozycji odnośnie zmian w procesie pracy.

Szkolenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w CIOP-PIB w Warszawie będzie miało charakter warsztatowy. Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

a) podstawowe czynniki obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

b) metody oceny obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanej w programie INTERGON metody SHIFTRISK;

c) zasady korzystania z programu INTERGON.

 

W części warsztatowej szkolenia uczestnicy przeprowadzą ocenę, z wykorzystaniem program INTERGON, obciążenia na przykładowych stanowiskach pracy.

 

Czas trwania – 6 godzin; Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy korzystają z własnych laptopów.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

Pracownia Biomechaniki CIOP-PIB

e-mail: daliu@ciop.pl

 

 

8.04.2022

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy doudziałuw XIX Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu Noise Control 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 20222 r. w Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim.

W programie konferencji, wzorem lat poprzednich, zaplanowaliśmy m.in. sesje przemysłowe, podczas których będą prezentowane rozwiązania/projekty/inwestycje/problemy w trakcie realizacji, związane z ograniczeniem narażenia przedstawicieli przedsiębiorstw na hałas (w tym infra- i ultradźwiękowy) oraz drgania mechaniczne, a także ograniczeniem hałasu środowiskowego. 

Serdecznie zapraszamy do wystąpienia podczas konferencji!

 

Szczegółowe informacje na stronie www.ciop.pl/noise_22

 

 

5.04.2022

 

Powszechnie wiadomo, żeekspozycja na zimno m.in. zmniejsza zdolność do wykonywania wysiłku, wydłuża czas reakcji, zmniejsza siłę skurczu mięśni, czy upośledza precyzję ruchów (zmniejszenie sprawności manualnej). W takich warunkach można zaobserwować także obniżenie wydajności pracy, jak i wzrost częstości wypadków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy do współpracy w projekcie pt. „Badanie wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych”. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Głównym celem projektu jest określenie wpływu niskich wartości temperatury powietrza na wybrane wskaźniki fizjologiczne pracowników w środowisku chłodnym i zimnym.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą zaprosimy na bezpłatne seminarium (online, wrzesień 2022 r.) dotyczące wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych. Przewidywany czas seminarium wraz z dyskusją max. 2 godziny.

Podczas seminarium omówiony m.in. jak wykonywanie czynności manualnych w środowisku zimnym/chłodnym wpływa na wskaźniki fizjologiczne człowieka. Czy odczucia subiektywne pracowników zostały potwierdzone także w badaniach laboratoryjnych wskaźników fizjologicznych? Czy zastosowanie różnego rodzaju rękawic (rękawice podwójne/rękawice pojedyncze) wpłynęło na odpowiedzi fizjologiczne człowieka. Podczas seminarium zostanie także omówiona kwestia doboru rękawic do pracy w środowisku zimnym/chłodnym.

Liczymy również na dalszą współpracę w w/w tematyce.

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

dr Joanna Orysiak
Pracownia Obciążeń Termicznych CIOP-PIB
e-mail: joanna.orysiak@ciop.pl, tel. 22 623 32 59

 

 

 

20.01.2021 r.

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie "Wpływ technologii i koncepcji produkcji w ramach Przemysłu 4.0  na metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych".

 

Szczegóły - PDF

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Anna Skład
Zakład Zarządzania BHP CIOP-PIB
anskl@ciop.pl, tel. 22 623-36-92.