XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 2013

 

XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Przez innowacje do bezpieczeństwa”

23-24 października 2013, Gdańsk

 

W dniach 23-24 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się XVI Konferencja Liderów Bezpiecznej Pracy. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej 2013 pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowanej przez CIOP-PIB, a jej tematem były innowacyjne rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy, przede wszystkim opracowane w ramach II etapu programu wieloletniego.

W konferencji uczestniczyło 105 osób, głównie przedstawicieli przedsiębiorstw należących do Forum Liderów. Gościem honorowym konferencji był Okręgowy Inspektor Pracy z Gdańska, Pan Marian Szczepański.


Program konferencji składał się z 4 części:

 1. referatów plenarnych (na forum ogólnym)
 2. seminariów tematycznych (w grupach)
 3. spotkań grup roboczych
 4. prezentacji dobrych praktyk bhp - nowych członków Forum Liderów oraz obecnego członka Forum – Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. (na forum ogólnym).


W pierwszej części konferencji, pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne z obszaru poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach”, przedstawiono 5 referatów plenarnych, przygotowanych na podstawie obecnych projektów i zadań CIOP-PIB:

 1. „Innowacje i ich rola w doskonaleniu prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych” (dr hab. inż. W. M. Zawieska) 
 2. „Związki psychospołecznych czynników środowiska pracy z innowacyjnością pracowników”  (Z. Mockałło, NE)
 3. „Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze BHP z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących; prezentacja narzędzia komputerowego”
  (Sz. Ordysiński, NZ)
 4. „Narzędzie komputerowe do monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej” (G. Gralewicz, NO)
 5. „Dobrowolna certyfikacja szansą na poprawę bezpieczeństwa produkowanych maszyn i urządzeń” ( A. Dąbrowski, Ośrodek Certyfikacji Wyrobów CIOP-PIB).

   
            
     

Kolejny blok konferencji stanowiło 7 tematycznych seminariów (szkoleń), przygotowanych przez przedstawicieli Zakładów Naukowych CIOP-PIB. Seminaria odbywały się równolegle w 7 salach, a w każdym spotkaniu uczestniczyło 9-15 osób. Uczestnicy poszczególnych seminariów otrzymali materiały informacyjne (m.in. prezentacje, opracowania, listy kontrolne, broszury) opracowane w ramach programu wieloletniego
i podczas spotkań dokonywali ich weryfikacji. Zorganizowano następujące seminaria i szkolenia:

 1. Seminarium pt.: „Szkolenie i nadzór nad poprawnym użytkowaniem ochronników słuchu, jako sposób na ograniczanie indywidualnego narażenia na hałas” 
  Prowadzenie: P. Górski, NA
  W seminarium wzięli udział główne przedstawiciele przemysłu ciężkiego i wydobywczego.
 2. Szkolenie pt.: „Bezpieczne użytkowanie odzieży w warunkach oddziaływania substancji chemicznych”   
  Prowadzenie: S. Krzemińska, NO
  W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu chemicznego.
 3. Szkolenie pt.: „Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem rzeczywistego wskaźnika ochrony” 
  Prowadzenie: K. Makowski, NO
  W szkoleniu wzięli udział główne przedstawiciele przemysłu lekkiego i spożywczego
 4. Seminarium pt.: „Ocena i ograniczenie ryzyka zawodowego na czynniki biologiczne pracowników przemysłu maszynowego” 
  Prowadzenie: M. Cyprowski, NC
  W seminarium wzięli udział główne przedstawiciele przemysłu maszynowego
 5. Seminarium pt.: „Przeciwdziałanie różnym formom przemocy w organizacji”
  Prowadzenie: M. Warszewska-Makuch, NE
  W seminarium wzięli udział główne przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się usługami, transportem oraz obronnością.
 6. Seminarium pt.: „Narażenie na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w procesie przetwarzania biomasy do celów energetycznych” 
  Prowadzenie: M. Gołofit-Szymczak, NC
  W seminarium wzięli udział główne przedstawiciele elektrowni.
 7. Seminarium pt.: „Badanie warunków pracy z wykorzystaniem subiektywnych ocen narażenia zawodowego” 
  Prowadzenie: M. Antoniak, NZ
  W seminarium wzięli udział główne przedstawiciele spółek gazowych.

 
     
 

Kolejnym elementem programu konferencji były spotkania i dyskusje w ramach poszczególnych 8 Grup Roboczych FL, tj.

 1. Grupa robocza „Przemysł ciężki i wydobywanie”
 2. Grupa robocza „Przemysł chemiczny”
 3. Grupa robocza „Przemysł lekki i spożywczy”
 4. Grupa robocza „Budownictwo”
 5. Grupa robocza „Maszyny i urządzenia”
 6. Grupa robocza „Usługi, obronność, obsługa ludności”
 7. Grupa robocza „Energetyka”
 8. Grupa robocza „Gazownictwo”

Podczas spotkań dyskutowano na temat aktualnych problemów przedsiębiorstw dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy. Celem spotkań poszczególnych grup roboczych była także wymiana dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
w kontekście działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Uczestnicy poszczególnych grup roboczych otrzymali materiały dotyczące omawianej tematyki, opracowane w ramach programu wieloletniego i z ich wykorzystaniem opracowywali przykłady działań z zakresu CSR oraz dobrych praktyk, dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy.

 
     
   

Podsumowanie tej części konferencji stanowiły prezentacje wyników pracy
w grupach, przeprowadzone przez przedstawicieli poszczególnych grup roboczych FL. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. na tematy:

 • budowania zaangażowania pracowników w bezpieczną pracę,
 • konieczności organizowania szkoleń i odpowiedniego komunikowania treści bhp, opracowywania celowanych materiałów edukacyjnych dla pracowników, aktywizacji społecznych inspektorów pracy,
 • organizowania dla pracowników konkursów wiedzy z zakresu bhp (m.in. ze znajomości materiałów edukacyjnych, które wcześniej otrzymywali), konkursów „na pracownika miesiąca” (w celu większej aktywizacji pracowników), konkursów między wydziałami (nagroda dla całego wydziału - w celu budowania solidarności grupowej),
 • organizowania działań aktywizujących i promujących bezpieczne zachowania
  w pracy, np. Dzień bezpieczeństwa i Tydzień bezpieczeństwa (prowadzono analizę trwałości tych projektów i wynikających z nich ewentualnych wymiernych korzyści),
 • konieczności poszukiwania nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym projektów behawioralnych), mających na podniesienie wiedzy i zmianę zachowań pracowników,
 • potrzeby promowania wśród przedsiębiorstw dobrych praktyk z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy - obserwacji, audytów behawioralnych, minut dla bezpieczeństwa, itp. (przedsiębiorstwa, które mają wdrożone takie działania zauważyły ich wpływ na zmniejszenie się wypadkowości),
 • potrzeby organizowania szkoleń dla pracowników służby bhp z zakresu komunikacji międzyludzkiej (pracownicy służby bhp powinni przykładać większą wagę do warsztatu - jakości przygotowania i prowadzenia zajęć),
 • potrzeby zapewniania prostych i przystępnych materiałów edukacyjnych dla pracowników (obecnie na rynku brakuje prostych narzędzi wspomagających np. gier, plakatów edukacyjnych, plansz, itp., a sami pracownicy służby bhp nie potrafią samodzielnie podobnych narzędzi opracować).

   
     
     
   

Dobre praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy zaprezentowali nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. W przyjętej w tym roku do grona Liderów grupie firm znalazły się:

 1. AQUA Sopot Sp. z o.o. z Sopotu
 2. CEMEX Polska Sp. z o.o. z Warszawy
 3. Mostostal Pomorze S.A. z Gdańska
 4. Philips Lighting Poland S.A. z Piły
 5. PKP Energetyka S.A. z Warszawy
 6. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Warszawy
 7. Techno Marine Sp. z o.o. z Malborka.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji dotyczących zastosowanych w tych firmach rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. W grupie nowych członków FL znajduje się m.in. laureat zeszłorocznej edycji konkursu dobrych praktyk bhp zorganizowanego w ramach kampanii europejskiej „Partnerstwo dla prewencji” – firma CEMEX Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Dyrektor ds. bhp tej firmy przedstawił m.in. projekt „Legacy” – szkolenie z zakresu wzmacniania cech przywódczych oraz zmiany zachowań w pracy. Projekt szkolenia opracowano jako nieodzowny element wzmacniania świadomości i kultury bhp. Objęto nim zarówno wszystkie szczeble kierownictwa, jak i zarządzania ludźmi. Głównym celem było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność spoczywającą na osobach kierujących pracownikami, ich rolę w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań w pracy oraz przywództwa w tym zakresie. Istotnym elementem szkolenia była poprawa komunikacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem. Przedstawiciel CEMEX omówił także kampanię pn. „12 Zasad Bezpiecznej Pracy”.

Podobnie swoje dobre praktyki i działalność zaprezentowały inne z ww. firm.

   
     
     
     

Tegoroczna konferencja Liderów Bezpiecznej Pracy została zorganizowana przez CIOP-PIB we współpracy z Gdańską Stocznią Remontową S.A. (posiadaczem Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy). Jako współorganizator konferencji, w drugim dniu konferencji Stocznia przygotowała wizytę techniczną. Wizytę rozpoczęło wystąpienie prezesa Stoczni, Pana Jarosława Flonta  (jednocześnie przedstawiciela zarządu ds. systemów zarządzania bhp) , który przedstawił jej historię, obecną działalność oraz aspekty bezpieczeństwa pracy. Kierownik działu bhp Stoczni omówił organizację i zasady obowiązujące podczas wizyty technicznej. Uczestnicy konferencji zostali zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej (zapewnione przez firmę 3M) oraz odzież roboczą i zostali zapoznani ze specyfiką działalności jednostki oraz działaniami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy.

     
     
     

       Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystością wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pacy.

W tym roku już po raz 15 Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Podczas Konferencji wręczono 7 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

   
Nowi członkowie FL   
     

Ponadto podczas konferencji wręczono 8 Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, 7 Kart Srebrnych oraz 8 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

   
Członkowie FL wyróżnieni Złotymi Kartami Liderów