Działalność Forum Liderów w 2002 r.

FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY w 2002 r.


IV SPOTKANIE UCZESTNIKÓW FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
28-29 października 2002 r., Sopot


W dniach 28-29 października 2002 r. w sopockim hotelu Grand odbyło się spotkanie uczestników Krajowej Sieci Informacyjnej oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w trakcie którego zorganizowano seminarium nt: PRACA A STRES.
Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy, pełniący rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Program spotkania

PREZENTACJE NOWYCH UCZESTNIKÓW fORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY:
Jarosław Żółtowski - AVON Operations Polska Sp. z o.o. Elżbieta Bożejewicz - Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

 

IV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
25 września 2002 r., Poznań


Seminarium nt: "Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki"

25 września 2002 r., Poznań

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy, we współpracy z: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Polską Izbą Gospodarczą Budownictwa oraz Urzędem Dozoru Technicznego

Dokumentacja fotograficzna

 

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniu 9 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas którego zostały omawione nowe kandydatury i osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

W wyniku prac Komisji przyznano 11 Kart Lidera Bezpiecznej Pracy - 3 Zielone, dla nowych członków Forum Liderów oraz 4 Srebrne i 4 Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy  dla dotychczasowych członków Forum, legitymujących się Kartami Zielonymi i Srebrnymi.
Grono członków Forum powiększyło się więc o 3 przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa wyróżnione Złotymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- PGNiG Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy
 "Gazownia Warszawska" S.A.
- Zakłady Chemiczne ZACHEM
- KGHM Polska Miedź S.A.
- Fiat Auto Poland S.A.


Przedsiębiorstwa wyróżnione Srebrnymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- SPEDPOL Sp. z o.o.
- Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX
- Huta im. Tadeusza Sendzimira
- Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.


Przedsiębiorstwa wyróżnione Zielonymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy:

- Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o.
- AVON Operations Polska Sp. z o.o.
- Elbrewery Company Ltd.

Forum Liderów w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka"

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do wspólnego redagowania specjalnej kolumny w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka", która w całości poświęcona będzie działalności członków Forum. Zamieszczany co miesiąc materiał będzie zawierał logo, krótki opis prowadzonej działalności oraz osiągnięcia kolejnych firm nagrodzonych Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań na polu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapewniamy redakcyjne opracowanie tekstów. Materiał do druku powinien zawierać ok. 2 strony maszynopisu – 3600 znaków, oraz zdjęcia i ilustracje na temat Państwa działalności, osiągnięć w zakresie poprawy warunków pracy oraz problemów z tej tematyki, z jakimi spotykacie się na co dzień, a także zastosowania sposobów ich rozwiązania.

Miesięcznik "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka" zajmuje się popularyzowaniem naukowych i praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa  i ochrony człowieka w środowisku pracy. Ma on szerokie, stałe grono odbiorców, szczególnie wśród służb odpowiedzialnych za kształtowanie warunków pracy w przedsiębiorstwach i stanowi rzetelne źródło informacji o zagrożeniach zdrowia i życia pracowników, a także sposobach ich minimalizowania i zwalczania.

Licząc na zainteresowanie przedstawioną propozycją, serdecznie zapraszamy do omówienia szczegółów z p. Agnieszką Szczygielską (tel. 0-pref.-22 623 36 86,e-mail: agasz@ciop.pl).

Spotkania tematyczne członków FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 20-21 czerwca 2002 r. w Mikołajkach odbyły się ogólnopolskie warsztaty członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy na temat OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - dokumentacja fotograficzna.
Patronat nad spotkaniem objęły: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli: zakładów należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, centralnych instytucji państwowych – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy, a także kierownictwa i grono specjalistów CIOP

Spotkanie miało formę warsztatów, podczas których uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń oraz udziału w prezentacjach przygotowanych przez specjalistów w zakresie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy administracyjno-biurowej z użyciem komputera lub bez, badania wydarzeń wypadkowych dla potrzeb profilaktyki (modele wypadków przy pracy dla działań profilaktycznych, badanie wydarzeń wypadkowych bezurazowych), Certyfikacji Kompetencji Personelu (wykładowców i specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), nowych źródeł informacji nt. bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. Krajowy Punkt Centralny agencji Bilbao, Interlational Labour Organization ILO, Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, nowej strony internetowej CIOP oraz oferty Biblioteki CIOP.

W ramach spotkania zostały zaprezentowane wydawnictwa CIOP oraz instrumentarium wspomagające ocenę ryzyka zawodowego opracowane
w Instytucie. Szczególnym zainteresowaniem cieszył program „Krecio”, który służy pracownikowi do dokonywania szacunkowej oceny obciążenia wzroku, np. na stanowiskach pracy administracyjno-biurowych.

Swoimi doświadczeniami z zakresu oceny ryzyka zawodowego podzielili się z pozostałymi uczestnikami spotkania uczestnicy Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którzy przedstawili referaty: Andrzej Kozielski (Fabryka Kotłów RAFAKO S.A): „Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy admonistracyjno-biurowej, Renata Bajor (Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.): „System rejestracji wydarzeń prawie wypadkowych”, Tadeusz Leszczyński (SPEDPOL Sp. z o.o.): „Modele badania wypadków w przedsiębiorstwie”, Krzysztof Janaszewski (AFLOFARM Farmacja Polska): „Badanie oraz przeciwdziałanie wypadkom w firmie”.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z rozwiązaniami i opracowaniami CIOP z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
w środowisku pracy. Na stoisku prezentacyjnym Instytut, poza wydawnictwami
oraz ofertą programów komputerowych i baz danych, znalazły się także m.in.: ochronniki słuchu, rękawice – antywibracyjne, bezpudrowe oraz wielofunkcyjne, sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej niepalności, odzież podbarierowa, półmaski oraz ochrony kontaktowe oczu.


Pierwsza część tego spotkania, poświęcona teorii oceny ryzyka zawodowego, odbyła się 17 maja br. w CIOP - dokumentacja fotograficzna.  

Tematyka i formuła spotkań pozwoliły uczestnikom na merytoryczną wymianę wiedzy i doświadczeń. Planując spotkanie założono, że przekazane na nim informacje będą wsparciem dla prowadzenia skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze z cyklu spotkań tematycznych odbyło się 25 lutego 2002 r. w siedzibie CIOP. Jego tematyką było ZARZĄDZANIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.

 

Spotkania członków Forum Liderów – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

 

W dniu 17 maja 2002 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy odbyło się drugie z cyklu spotkań tematycznych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt: „OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – wprowadzenie”.

 

Po krótkim wstępie pani Zofii Pawłowskiej, kierownika Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP głos zabrały panie Barbara Drożyńska i Grażyna Treiderowska z zakładu ELANA S.A., który jest producentem włókien poliestrowych, przedstawiając temat: „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego”. Od dwóch lat w zakładzie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w zakładach ELANA S.A. zgodnie z polską normą PN-N-18002 pt.: “Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”. Stwierdzono, że praktyczne zastosowanie wytycznych normy nie jest trudne, a ocena może być przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie (w ELANIE ok. 500 stanowisk w przeciągu miesiąca pracy). Jednym najważniejszych etapów przygotowania do oceny ryzyka zawodowego jest powołanie zespołów oceniających to ryzyko. W ELANIE w skład takich zespołów wchodzą pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z produkcją, jak również brygadziści oraz przedstawiciele kierownictwa, nadzoru oraz społecznego organu kontroli warunków pracy. Osoby te zostały wcześniej merytorycznie przygotowane do pełnionej roli, znają i rozumieją zasady oceny ryzyka, posiadają wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach i co ważne, umieją ocenić szkodliwe następstwa zagrożeń. Potrafią także formułować wnioski i propozycje zmian ujęte jako działania korygujące i zapobiegawcze, prowadzące do ograniczenia bądź nawet eliminowania ryzyka. W procesie oceny ryzyka zawodowego w zakładach ELANA S.A. uwzględnione są środki ochronne stosowane przez pracowników.

 

Na zakończenie wystąpienia pani Treiderowska wymieniła trzy ostateczne wnioski związane z oceną ryzyka zawodowego w zakładzie ELANA S.A. Za ważną uznała potrzebę stworzenia branżowych list zagrożeń, które byłyby pomocne przy ocenie ryzyka w różnych branżach i na różnych stanowiskach pracy. Największą bolączką okazały się dla ELANY związane z oceną ryzyka zawodowego problemy finansowe, a wskazówką, jaką przekazała innym – aby oceny ryzyka dokonywali pracownicy zakładów, którzy znają ich specyfikę oraz aby informować pracowników o zagrożeniach.

Następny temat spotkania: „Ocena ryzyka zawodowego oraz ryzyka związanego z poważnymi awariami chemicznymi w dużym przedsiębiorstwie chemicznym – praktyczne wskazówki”, zgłoszony przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., został przedstawiony przez panów Wacława Rója i Andrzeja Grobeckiego. W Zakładach wprowadzony został system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Obecnie opracowywany jest system zarządzania bezpieczeństwem. Po krótkiej charakterystyce zakładów oraz specyfiki przeprowadzanej przez nich działalności reprezentanci Zakładów scharakteryzowali problemy nurtujące ich w związku ze zgłoszonym do dyskusji tematem.

 

Zdaniem p. Rója połączenie oceny ryzyka zawodowego z oceną ryzyka awarii jest sprawą niezwykle trudną. Dla przykładu jednym z największych zagrożeń poważnymi awariami w Zakładach jest dla środowiska skażenie wód powierzchniowych rzeki Biała Dunajec, jednak czynnik ten nie zagraża człowiekowi w środowisku pracy. Kończąc wystąpienie również pan Rój wymienił ostateczne wnioski związane z oceną ryzyka zawodowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Mimo, że nie mają problemów z materiałami niezbędnymi do oceny ryzyka zawodowego, to odczuwają brak danych na temat prawdopodobieństwa zdarzeń wypadkowych przy różnych pracach prowadzonych w naszym kraju.

 

Zakłady Azotowe zgłosiły także dwa pytania, na które odpowiedzi udzielił prof. Jerzy Michalik z Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych CIOP. Pierwsze dotyczyło potrzeby, w świetle przepisów polskiego prawa, korzystania z ilościowej metody oceny ryzyka zawodowego, drugie natomiast problemu pogodzenia oceny ryzyka zawodowego z oceną ryzyka wynikającą z dyrektywy Saveso II, wprowadzanej do polskiego prawa. W Polsce nie ma wymogu korzystania z metody ilościowej i zależy jedynie od wyboru oceniającego. W zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Seveso II, powinien być wprowadzony system  zarządzania w sferze przeciwdziałania poważnym awariom, który to powinien być włączony do zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie.

 

Trzecim tematem omówionym podczas spotkania członków Forum Liderów była „Ocena ryzyka zawodowego na niestacjonarnych stanowiskach pracy”. Swymi doświadczeniami w tym temacie podzielili się p. Kazimierz Wojtyś z Elektrowni “Połaniec” S.A. oraz p. Henryk Myśliwy z Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. W Elektrowni do stanowisk niestacjonarnych należą m.in. stanowiska pracowników remontowych, którzy remontują urządzenia w cyklu planowym lub nieplanowym. Problem polega więc na ocenie ryzyka w sytuacjach gdy pracownik spędza jedynie pewną część rocznej normy czasu pracy w warunkach przekroczenia norm.

 

Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. jest związana z Elektrownią, m.in. produkując dla niej elementy. Pan Myśliwy, jako przykład niestacjonarnego stanowiska pracy, przedstawił stanowisko serwisanta, który wyjeżdżając do awarii nie ma żadnych informacji na temat występującego tam zagrożenia oraz jego poziomu. Przykład niestacjonarnego stanowiska pracy przedstawili również, włączając się do dyskusji, p. Marek Tuchacz z Huty im. Sendzimira S.A. oraz p. Henryk Kaczorowski z Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” S.A.  Trudno dokonać oceny ryzyka na stanowisku pracy strażaka. Gdy zostaje on wezwany do pożaru nie wiadomo, czy w palącym się pomieszczeniu nie znajdują się np. butle z acetylenem. Za każdym razem ryzyko jest nieakceptowalne i zdaniem p. Tuchacza nie powinno być obowiązku dokonywania oceny na takim stanowisku. Natomiast p. Kaczorowski opisał przypadek stanowiska, na którym duże ryzyko występuje tylko przez jeden miesiąc w ciągu roku oraz przedstawił wiążące się z tym problemy z oceną ryzyka.

 

Problem oceny ryzyka na stanowiskach niestacjonarnych jest niezwykle trudny do rozwiązania i dlatego zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczący w spotkaniu, jak i reprezentanci Instytutu postanowili kontynuować temat podczas drugiej części spotkania, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2002 r. w Mikołajkach.