Zielona Karta Lidera

 

WARUNKI UZYSKIWANIA ZIELONEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY

 

O przyznanie lub przedłużenie Zielonej Karty Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów, który spełnia następujące warunki:

 • jest członkiem Forum Liderów co najmniej rok,
 • realizuje przedsięwzięcia zadeklarowane w Deklaracji Uczestnictwa,
 • prowadzi działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzonej  w swoim środowisku, w tym opracowanych przez Instytut,
 • podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez korzystanie z wydawnictw specjalistycznych, w tym CIOP-PIB,
 • uczestniczy w kursach, seminariach i studiach podyplomowych,  w tym organizowanych przez Instytut,
 • prowadzi współpracę z CIOP-PIB w zakresie badań, ekspertyz  i certyfikacji,
 • prześle do Instytutu wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZIELONEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierający m.in. opis działań, w tym prowadzonych we współpracy z Instytutem, z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskanych efektów w okresie ostatniego roku.

Uczestnik Forum Liderów występujący z wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy powinien także brać udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do wniosku o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisje Wybory Liderów Bezpiecznej Pracy przedsiębiorstwo otrzymuje Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, ważną przez 2 lata od daty przyznania.

 

Uczestnicy Forum wyróżnieni Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać z:

 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń  oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  oraz upowszechniających.
 • 5% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
 • 5% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 10% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu
 • 20% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
 • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.