01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

O KAMPANII

Informacje ogólne.

Celem głównym europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Cele szczegółowe kampanii:

  1. Informowanie pracowników o ryzyku związanym z substancjami niebezpiecznymi - skuteczne zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w miejscach pracy jest możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy w przedsiębiorstwie są dobrze poinformowani o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych oraz uczestniczą w procesie oceny ryzyka.
  2. Informowanie, że w środowisku pracy mogą na pracownika oddziaływać substancje niebezpieczne, które nie są powszechnie znane i identyfikowane. Ze względu na niezrozumienie różnicy między "niebezpiecznymi substancjami" a chemikaliami, wielu pracodawców i pracowników może wierzyć, że temat kampanii ich nie dotyczy, ponieważ nie zajmują się „chemią”. Jednak wiele niebezpiecznych substancji, takich jak np. spaliny silników wysokoprężnych, opary spawalnicze i pyły, jest generowanych podczas procesu pracy. Zakres problemu może być zatem niedoceniony, w wyniku koncentrowania się tylko na niektórych niebezpiecznych substancjach, np. syntezowanych chemikaliach.
  3. Wskazanie, że ilość substancji chemicznych w środowisku pracy jest wciąż bardzo duża. W społeczeństwie funkcjonuje niewłaściwe przekonanie, że użycie niebezpiecznych substancji zmniejszyło się. Chociaż prawdą jest, że - z uwagi na inicjatywy polityczne, ustawodawstwo, presję publiczną i działania ze strony przedsiębiorstw / partnerów społecznych - znacząco zmniejszono wiele znanych szkodliwych ekspozycji (np. azbest, rtęć), istnieje wiele mniej znanych substancji niebezpiecznych, obecnych w wielu miejscach pracy. Kampania ma na celu dostarczenie wiedzy i wspieranie zarządzania nimi oraz wymianę dobrych praktyk.
  4. Podniesienie świadomości pracodawców i pracowników w zakresie ograniczania zagrożeń, z uwzględnieniem kolejności środków zapobiegawczych: zbiorowych i organizacyjnych, a następnie, jeśli nie jest to możliwe, środków ochrony indywidualnej. Konieczne jest także stymulowanie procesu oceny ryzyka.
  5. Podniesienie świadomości na temat pomyślnego zastępowania niebezpiecznych substancji przez ich bezpieczniejsze odpowiedniki oraz dostarczenie odpowiednich wskazówek i instrumentów do tego procesu. Eliminacja niebezpiecznych substytucji jest kluczową zasadą ograniczania zagrożenia chemicznego.
  6. Informowanie, że są dostępne praktyczne rozwiązania dot. zagrożeń chemicznych i że mogą być wdrażane we wszystkich przedsiębiorstwach. Ocena ryzyka w miejscu pracy może wydawać się trudna, ponieważ ryzyko to często nie jest widoczne i łatwe do oszacowania. Wiedza i wskazówki odgrywają tu większą rolę niż w innych dziedzinach.
  7. Podniesienie świadomości istnienia wielu czynników rakotwórczych obecnych w miejscach pracy oraz specjalnych środków, które należy podjąć w celu ochrony pracowników. Czynniki rakotwórcze są w centrum uwagi kampanii, ze względu na ostatnie zmiany w polityce UE. Wiele substancji i grup substancji na które są narażeni pracownicy to substancje rakotwórcze, takie jak respiracyjna krzemionka krystaliczna lub składniki emisji spalin silnika wysokoprężnego.
  8. Informowanie o grupach zwiększonego ryzyka. Ryzyko związane z narażeniem na niebezpieczne substancje nie jest jednakowe dla wszystkich pracowników. Niektórzy pracownicy mogą być bardziej narażeni, ze względu na brak doświadczenia lub uwarunkowania fizyczne, np. gdy często zmieniają miejsca pracy lub pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka.