Konkurs na film animowany 2018 ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

 

    Regulamin konkursu (.pdf)

 

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

 

Tematyka prac konkursowych

 • metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników
 • metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

 

Harmonogram konkursu:

 

22 stycznia 2018 r - ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2018 r. - ostateczny termin przesyłania prac na konkurs
30 kwietnia 2018 r. - ocena zgodności nadesłanych filmów z regulaminem
30 maja 2018 r. - posiedzenie jury
7 czerwca 2018 r. - powiadomienie laureatów o wynikach konkursu
26 czerwca 2018 r. - uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu:

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego (Warszawa, ul. Sokolnickiego 51) odbyło się uroczyste zakończenie konkurs na film animowany pn. "Zrównoważeni - animacja czasu".  

Laureaci konkursu:

 • I nagroda - Katarzyna Jędrzejek za film pt. ”Na osi”
 • II nagroda - Joanna Jóźwicka za film pt. „Robot SAM”
 • III nagroda - Paulina Kozieł za film pt. „Krystian”
 • III nagroda - Katarzyna Nowakowska za film pt. „Zaraz pracam”

Ściągnij program uroczystości

 

Posiedzenie jury konkursu:

W dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie (Kino za Rogiem – Jack’s Cinema) odbyło się posiedzenie jury konkursu na film animowany pt. „Zrównoważenie – animacja czasu”. Przyjęto ocenę dwuetapową. W pierwszym etapie każdy z członków, indywidualnie ocenił każdy z filmów pod kątem przyjętych wcześniej kryteriów. W drugim etapie wspólnie dyskutowano nad ocenami poszczególnych filmów. Ostatecznie przyznano I, II i III nagrodę.

 

 

Tematyka konkursu

Pogoń za karierą, spełnieniem w życiu zawodowym oraz pracoholizm, jako zjawisko psychologiczno-społeczne pojawiły się w drugiej połowie XX wieku i nasilają się do dziś. Pracujemy intensywnie, bo chcemy więcej zarabiać, awansować, ale również rozwijać się i budować kompetencje osobowe. Kiedy pracę stawiamy na pierwszym miejscu, często zaniedbujemy życie osobiste, zapominając, że obie sfery w zrównoważonych granicach odpowiadają za nasze prawidłowe funkcjonowanie w życiu. Trudności w jednej z nich znacząco odbijają się na powodzeniu w drugiej.
Umiejętność zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest dziś istotnym czynnikiem podnoszenia jakości życia. Zaburzenie tej równowagi (na rzecz czasu pracy) prowadzi do przemęczenia, kłopotów zdrowotnych i rodzinnych, a także zmniejszenia motywacji i satysfakcji z pracy oraz do wypalenia zawodowego. Gdy praca przeważa nad życiem pojawia się stres i zmęczenie, dekoncentracja, spadek uwagi i efektywności, a pracownik poświęca pracy więcej czasu, aby to nadrobić (negatywne konsekwencje zaburzenia tej równowagi bywają czasem określane jako tzw. efekt „Kopciuszka”). Następstwem są narastające konflikty rodzinne i poczucie winy, zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy i obowiązków, spadek efektywności pracownika, jego kreatywności i zaangażowania w pracy. Pojawiają się choroby somatyczne. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują także na niekorzystny wpływ wydłużonego czasu pracy na zdrowie fizyczne pracowników.
Zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym nie jest jedynym źródłem stresu w pracy. Badania epidemiologiczne i psychologiczne dotyczące środowiska pracy wskazują, że podstawowym źródłem stresu w środowisku pracy są szeroko rozumiane psychospołeczne warunki pracy, takie jak: nadmierne wymagania ilościowe, brak wpływu na przebieg pracy, brak możliwości rozwoju, brak wsparcia ze strony otoczenia społecznego, mobbing i inne. Istotnym czynnikiem w doświadczaniu stresu jest też indywidualna nieumiejętność radzenia sobie z nim. Dla poprawy jakości życia niezbędne jest więc podnoszenie poziomu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym tych indywidualnych. W literaturze jest podawanych wiele takich metod, m.in.:

 • ćwiczenia fizyczne
 • relaksacja
 • masaż
 • integracja ciała, rozumu i ducha
 • rozładowywanie konfliktów
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.

W środowisku pracy celem indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem jest m.in. modyfikacja własnej „optyki” stresu, czyli sposobu spostrzegania potencjalnych źródeł stresu, zmiana własnego stylu życia w kierunku zwiększenia odporności na stres czy przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych skutków zaistniałego już stresu.
Skuteczna prewencja stresu w pracy to także wyższy poziom zdolności do pracy (niezależnie od płci pracownika oraz rodzaju wykonywanej pracy), a także przeciwdziałanie większości takich groźnych chorób cywilizacyjnych, jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, a także rozwojowi nowotworów. To także wyższy poziom dobrostanu psychologicznego pracowników.

 

Mając na uwadze starania dotyczące poprawy jakości życia Polaków w 2018 r. zorganizowano konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU.

 

Jury konkursu:

1/ Ewa Giermanowska - socjolog, doktor habilitowany, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje ścieżką specjalizacyjną dotyczącą  zarządzania zasobami ludzkimi na studiach I i II stopnia w ISNS UW. Główne obszary badawcze:  socjologia pracy, społeczne aspekty kształtowania się stosunków pracy, polityka publiczna w obszarze rynku pracy i zatrudnienia, problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji naukowych oraz ekspertyz i analiz dla rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych dotyczących wymienionych obszarów zainteresowań naukowych.
2/ Agnieszka Ulrich - absolwentka "Zarządzania" Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła także studia podyplomowe "Komunikacja w biznesie" w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Obecnie w Urzędzie Dozoru Technicznego zajmuje się komunikacją zewnętrzną, odpowiada m.in. za prowadzenie działań w ramach popularyzowania bezpieczeństwa technicznego, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych oraz propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.
3/ Jolanta Maj – graficzka, absolwentka, a obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracownik Działu Wydawnictw Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, autorka projektów graficznych licznych wydawnictw i materiałów informacyjnych i promujących tematykę bezpieczeństwa pracy Instytutu. Członkini jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.
4/ Elżbieta Kiełczykowska – graficzka, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywała prace projektowe m.in. dla: Królikarnii, Muzeum Literatury w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji GESSEL dla MNW, Biblioteki Polskiej w Paryżu. Książki jej projektu otrzymywały nagrody w Polsce i za granicą. Współautorka koncepcji graficznej kwartalnika „Twój Kurier Ilustrowany – O!ZNAKI PRACY”. 
5/ Artur Uciński - absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez CIOP-PIB. Od 2008 roku pracownik firmy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania/Manager HEQ/ Lider Zespołu ds. ZSZ (firmy będącej członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w przy CIOP-PIB). Za wdrożone rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i w Europie. Auditor wiodący (zewnętrzny i wewnętrzny) systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

 

Kontakt w sprawie konkursu

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl.

 

 

Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia (2016-2020). Celem projektu jest promowanie metod zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Więcej informacji o projekcie