Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

 

 

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2019 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

- ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

- możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

 

KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
    - rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
    - opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce.
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,
    - rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu
w terminie do 30 września 2019 r.

 

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez formularz dostępny on line pod poniższym linkiem:

konkursbhp-formularz.pl

 

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi
do 31 grudnia 2019 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl