2022 - Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2022 r.

 

 

 

Materiały do pobrania:

 

Hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2022 ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy, jest:

 

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa
(Act together to build a positive safety and health culture)

 

 

Obchody Dnia będą w tym roku poświęcone w szczególności uczestnictwu pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

W czasie trwania pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, że posiadanie sprawnego systemu ochrony pracy, w którym uczestniczą: rząd, pracodawcy, pracownicy i podmioty zajmujące się zdrowiem publicznym i warunkami pracy (na poziomie krajowym i przedsiębiorstw), ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Dzięki skutecznemu dialogowi społecznemu rząd i partnerzy społeczni mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich fazach procesów decyzyjnych dotyczących bhp: od opracowywania i aktualizacji polityki bhp oraz ram regulacyjnych mających na celu sprostanie dotychczasowym i nowym wyzwaniom, po ich faktyczne stosowanie na stanowiskach pracy. Dialog społeczny nie tylko przyczynia się do poprawy polityki i strategii bhp, ale jest również niezbędny do budowania poczucia odpowiedzialności i zaangażowania, które z kolei zapewniają szybkie i bardziej efektywne wdrażanie strategii bhp.

Na poziomie przedsiębiorstwa wysoka kultura bezpieczeństwa to m.in. taka, w której prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest cenione i promowane zarówno przez kierownictwo, jak i pracowników. Kultura bezpieczeństwa opiera się na włączeniu wszystkich stron poprzez ich znaczące zaangażowanie w ciągłą poprawę bezpieczeństwa. W miejscu pracy o wysokiej kulturze bezpieczeństwa pracownicy czują, że mogą swobodnie zgłaszać informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, a kierownictwo aktywnie współpracuje z nimi w celu znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań. Wymaga to otwartej komunikacji, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Jako że nadal przeżywamy globalny kryzys zdrowotny i stoimy w obliczu ciągłych zagrożeń zawodowych, musimy stale dążyć do budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa na wszystkich poziomach.

 

Więcej informacji:

 

 

OBCHODY DNIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

 

Związki zawodowe na całym świecie obchodzą 28 kwietnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W 2022 r. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) ogłosiła obchody tego Dnia pod hasłem:

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych:
Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy Prawem Fundamentalnym
(Make safe and healthy work a fundamental right this International Workers’ Memorial Day)

 

Związki zawodowe podkreślają, że zdrowie i bezpieczeństwo powinny być priorytetami w pracy. Uważają też, że pracodawcy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ocenę i eliminację zagrożeń w swoich miejscach pracy (a także w łańcuchach dostaw) oraz są odpowiedzialni za konsultacje ze związkami zawodowymi w zakresie prewencji. Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

ITUC i jej partnerzy wzywają rządy do podjęcia działań poprzez:

  • ratyfikację i wdrożenie podstawowych konwencji MOP dotyczących zdrowia
    i bezpieczeństwa,
  • ratyfikację i wdrożenie wszystkich konwencji sektorowych lub dotyczących konkretnych zagrożeń,
  • ustanowienie krajowych organów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, skupiających związki zawodowe i przedstawicieli pracodawców,
  • wprowadzenie wymogu powszechnej służby zdrowia w miejscu pracy oraz odpowiedniego odszkodowania, w tym uznanie Covid-19 za chorobę zawodową.

Jak podkreśla Sharan Burrow – Sekretarz Generalny ITUC –Śmierć w miejscu pracy to śmierć, której można było zapobiec, a najnowsze dane pokazują, że na świecie pracownik umiera co najmniej raz na dziesięć sekund.

 

 Opracowano na podstawie:

  • materiałów CIOP-PIB 

Kontakt: dorota.pieta@ciop.pl