Międzynarodowa Organizacja Pracy a bhp


Międzynarodowa Organizacja Pracy a bhp


 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką pracy. MOP zrzesza 187 krajów członkowskich na różnym etapie rozwoju gospodarczego.

 

Organzacja działa na zasadzie trójstronnej – zaprasza do współpracy przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników (partnerów społecznych), aby wyznaczać wspólne standardy pracy i opracowywać normy prawne i programy promujące godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn na całym świecie.

 

W ramach programu Godna Praca (Decent Work) MOP podejmuje działania wspierające poprawę warunków ekonomicznych i pracy, które mają zapewnić wszystkim ludziom trwały pokój, dobrobyt oraz udział w postępie.

 

W ramach programu Godna Praca określono 4 cele strategiczne:

 

  1. Tworzenie i upowszechnianie standardów oraz fundamentalnych zasad i praw pracy;
  2. Zwiększanie szans kobiet i mężczyzn na godne zatrudnienie i wynagrodzenie;
  3. Zwiększanie liczby osób objętych ochroną socjalną i zwiększanie jej efektywności;
  4. Wzmacnianie trójstronności i dialogu społecznego.

 

 

Historia

Międzynarodowa Organizacja Pracy została utworzona 28 czerwca 1919 r. podczas Konferencji pokojowej w Paryżu. Jednym z jej państw założycielskich była Polska. Konstytucję Międzynarodowej Organizacji pracy stworzyli przedstawiciele 9 państw (Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Włoch, Japonii, Kuby, Czechosłowacji oraz Polski).

MOP powstała jako autonomiczna organizacja Ligi Narodów, aby inspirować rządy, organizacje pracodawców i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. Po II wojnie światowej stała się pierwszą wyspecjalizowaną organizacją Systemu Narodów Zjednoczonych.

CIOP-PIB współpracuje z MOP od 1961 r. jako członek Międzynarodowego Ośrodka Informacji - CIS - promując publikacje i materiały MOP, uczestnicząc w jej wydarzeniach oraz biorąc udział w jej projektach.