Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy


Źródło: www.ilo.org

 

XXI Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

3 - 6 września 2017, Singapur

 

Światowy Kongres to największe na świecie spotkanie ekspertów i praktyków z zakresu bhp. Odbywa się ono co trzy lata - za każdym razem w innym kraju. Organizatorem XXI Kongresu był Wydział Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Ministerstwa Pracy Singapuru (narodowy gospodarz), we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association). Myślą przewodnią Kongresu była Globalna Wizja Działań Prewencyjnych. W Kongresie wzięło udział ponad 3,5 tys. osób zajmujących się bezpieczeństwem pracy (specjalistów bhp, pracowników, przedstawicieli pracodawców i władz) z całego świata.

 

Najnowsze statystyki i nowe inicjatywy

Z najnowszych danych zaprezentowanych na kongresie wynika, że liczba zgonów na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwiększyła się z 2,3 mln w 2014 r. do 2,8 mln w 2017 r. Koszty z tym związane wynoszą ok. 3 biliony USD (ok. 3,94% globalnego PKB).
Z przedstawionych danych wynika również, że młodzi pracownicy są o 40% bardziej niż starsi narażeni na wypadki i choroby, a wiec trend ten się utrzymuje. Dlatego też Dyrektor Generalny MOP, Guy Ryder, podkreślił ważność utworzenia globalnej koalicji z kluczowymi partnerami, także dla młodych ludzi (obok innych inicjatyw promujących zdrowsze i bezpieczniejsze warunki pracy).

 

Młodzi a przyszłość pracy

Rozwijając powyższą inicjatywę, Światowemu Kongresowi po raz pierwszy towarzyszył równolegle Kongres Młodych (SafeYouth@Work.) Dla zachęcenia młodych ludzi do aktywności na tym polu Międzynarodowa Organizacja Pracy (wraz z instytucjami wspierającymi i popularyzującymi – w tym CIOP-PIB), a przede wszystkim we współpracy z Ministerstwem Zasobów Ludzkich w Singapurze, przeprowadziła Międzynarodowy Konkurs Mediów pod nazwą „Młodzi Bezpieczni w Pracy”. Kongres Młodych zgromadził 125 młodych zwycięzców z 29 krajów i był dla nich okazją do poznawania zagadnień i promowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w odniesieniu do osób młodych.

Młodzi pracownicy stanowią 25% siły roboczej na świecie i są szczególnie narażeni na zagrożenia związane z pracą. Jak stwierdził jeden ze zwycięzców konkursu, Ronnie John Barrientos z Filipin, często podejmują pracę w najbardziej niebezpiecznych zawodach. Jedyny wybór, jaki mają, to albo praca bez odpowiednich warunków socjalnych i zabezpieczeń, albo brak pracy. Dla Barrientosa Kongres Młodych to okazja do wymiany doświadczeń i poznania mechanizmów, dzięki którym można ograniczać zagrożenia.

Częścią kongresu młodych był Dialog Młodzi w Pracy, w czasie którego uczestnicy mogli nawiązać bezpośredni kontakt ze specjalistami bhp ze świata. Dialog ten był moderowany przez Nancy Leppink - kierującą Działem Administracji i Inspekcji Pracy oraz BHP w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zadaniem uczestników dialogu było wniesienie wkładu w plan działań na rzecz innowacyjnych sposobów ograniczania wypadków u młodych pracowników.  

 

Źródło: www.ilo.org

 

Program merytoryczny Kongresu

Oprócz części Kongresu dedykowanej osobom młodym, program Kongresu podejmował tematykę, która jest aktualna na całym świecie:

  1. Wizja Zero – od wizji do rzeczywistości: filozofia Wizji Zero podkreśla możliwość zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym i nawołuje do ustanowienia kultury prewencji na każdym poziomie każdej organizacji.
  2. Zdrowa praca – zdrowe życie: ponieważ praca staje się coraz bardziej wymagająca i szybka, wzrasta znaczenie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  3. Profilaktyka zorientowana na człowieka: tworzenie trwałych strategii chroniących ludzi przed zagrożeniami w miejscu pracy oznacza budowę inkluzywnych miejsc pracy i uwzględnianie takich kwestii jak zmiany demograficzne, płeć czy edukacja.

W czasie całego Kongresu, zwracano uwagę na istniejące i nowe wyzwania bhp, mające wpływ na przyszłość pracy, w tym na globalizację zasobów ludzkich, potrzebę gromadzenia wiarygodnych danych o wypadkach i chorobach zawodowych, a także ochronę praw osób pracujących w warunkach niepewnego zatrudnienia, takich jak migranci, kobiety czy młodzież.

Program obejmował ceremonię otwarcia i zamknięcia Kongresu, ale przede wszystkim sesje plenarne, wykłady i dyskusje panelowe, sesje techniczne, sympozja i wizyty techniczne w przedsiębiorstwach. Odbywający się równoległy Kongres SafeYouth@Work wraz z Konkursem „Młodzi Bezpieczni w Pracy” skupił ekspertów bhp i osoby młode zainteresowane multimedialnym przedstawianiem zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. W czasie Kongresu wręczono nagrody młodym laureatom. Lista nagrodzonych prac Konkursu „Młodzi Bezpieczni w Pracy” jest dostępna na stronie https://www.ilo.org/safeyouth/en/submissions.html

Integralną częścią Światowego Kongresu był Międzynarodowy Festiwal Mediów dla Prewencji (IMFP). W czasie kongresu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w tym festiwalu oraz – w Sali kinowej – prezentacja filmów nagrodzonych i z tzw. short listy. Prezentacje prowadzili członkowie Jury Festiwalu, wśród których był przedstawiciel CIOP-PIB. Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w ramach festiwalu jest dostępna na stronie www.safety2017singapore.com/imfp/.

 

Wiodąca rola MOP w promowaniu prawa do bezpiecznego środowiska pracy

Sympozja i sesje techniczne MOP w czasie Kongresu nakreśliły ramy dla dyskusji nad ulepszeniem systemów działania inspektoratów pracy, a także rozwijania i utrzymywania sieci wymiany wiedzy nt. bhp. 

„Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to czas i miejsce spotkania światowego środowiska bhp, czas aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, ale także znajdować partnerów i współpracowników. Pod tym względem spełniliśmy nasze założenia” powiedziała Nancy Leppink. “Dostrzegamy tutaj również, czego oczekuje się od MOP, jeśli chodzi o ustanawianie norm i promowanie fundamentalnych praw pracowniczych." 

W czasie kongresu zwrócono również uwagę na dokonania Singapuru, który był gospodarzem wydarzenia. „W czasie niewiele krótszym niż dziesięć lat Singapur wypracował politykę, system i programy bhp, i stał się liderem w innowacyjnym podejściu do poprawy bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach” powiedziała Nancy Leppink. 

XXI Światowy Kongres zakończył się apelem od MOP i jej partnerów o wspólne, globalne wysiłki celem przeciwdziałania nowym i pojawiającym się zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 

Zdjęcia z kongresu

Relacja – spot z kongresu

Strona ILO nt. Kongresu

 

W notatce wykorzystano m. in. materiały ILO (www.ilo.org)